با احضار، بازداشت و زندانیکردن فعالان مدنی مخالفم

Shargh - - سياست -

ایســنا: وزیــر اطلاعات روز گذشــته و در حاشــیه جلســه هیئت دولت در پاســخ به این پرســش که آیا از احضــار برخی خبرنگاران از ســوی نهادهای امنیتی اطــلاع دارد یا خیر، گفت: «من بارها گفتهام با احضار، بازداشــت و زندانیکــردن فعالان مدنی، اعم از فعالان رســانهای، فعالان فرهنگی و هنری، اقتصــادی و سیاســی نــه بهعنوان یــک روحانی یــا دانشــگاهی، بلکه بهعنــوان یک مقــام امنیتی مخالفم، چراکه در مدیریت جامعه اصحاب رسانه و فعالان سیاسی همه خودی هستند و در مدیریت ایــن جامعه ارعــاب و روشهای ســخت بهعنوان وســیله صحیح مدیریت نیست، بلکه روش صحیح مدیریــت این جامعه این اســت که بــا آنان تعامل شود». حجتالاسلام محمود علوی، تأکید کرد: «ما تجربههای گرانسنگی در وزارت اطلاعات داریم که با فعــالان صنفهای مختلف نشســته و صحبت کردهایم و اگــر مواردی بوده که آنهــا باید رعایت میکردند خودشــان رعایت کردهاند و دیگر نیازی به ارعاب و بگیروببند و این مسائل نبوده است». او ادامه داد: «این روشها مربوط به مدیریت دشمن است. در قرآن نیز به ما میفرماید ما باید از ارعاب در رابطه با دشمن اســتفاده کنیم. بنابراین وزارت اطلاعــات در برابر تروریســتها کــه میخواهند امنیت کشــور را به چالش بکشند بدون مسامحه برخــورد میکند، اما برای مــردم و فعالان مدنی، ناشران، هنرمندان و فعالان اقتصادی وظیفه خود میداند که بهعنوان یک خادم، بهترین خدمت؛ چه در عرصــه امنیت و چه در ســایر عرصهها را ارائه کند و این مســیری است که امروز وزارت اطلاعات دنبال میکند .»

مســئله دوتابعیتیهــا، نردبــان محکمــی برای بهچالشکشیدن نیست

علــوی همچنین با بیان اینکه هیچ دســتگاهی در دولت تحملی بر این ندارد کــه فردی دوتابعیتی را به کار بگیرد، گفت: «هیچ دستگاه ما در نظام، چه در بدنه دولتی و چه دستگاههای بیندولتی نمیخواهد در برابر قانون دهنکجی کند، پس اگر کسی دوتابعیتی باشد و دستگاهی نداند، اشــکالی متوجه آنان نیست. کسانی که فکر کردند مســئله دوتابعیتی میتواند ابزاری برای بهچالشکشیدن دولت در افکار عمومی باشد، به ابزار خوبی متمسک نشــدند و این ریسمان پوسیده است و خود کســانی که این موضوع را مطــرح میکردند نیز کمکم به این نتیجه میرســند که ایــن نردبان، نردبان محکمــی برای بهچالشکشــیدن دولت نیســت». او همچنین درباره احتمال حضورش در کابینه بعد، گفت: «ما سرباز هستیم، سرباز همیشه آماده خدمت و منتظر است تا او را به خدمت بگیرند ».علوی ادامه داد : «وزارت اطلاعات در چالشآفرینی دشمنان نظام باید با کمترین هزینه این مشــکلات را پیشبینی و مدیریت و از آسیب واردآوردن ایــن چالشها به کشــور جلوگیری کند که تابهحال مجموعه امنیتی کشــور که در رأس آن وزارت اطلاعات قرار دارد، این رســالت خود را بهخوبی انجام داده است. وزیر اطلاعات گفت: «نیروهای اطلاعات جز در یک مورد که نیروهای تروریســتی در کار خودشان با توفیق آنچنانی همراه نبودند، کارها را بهخوبی مدیریت کردهانــد، اما باید نیروهای اطلاعاتی را تقویت کنیم که این کار را خواهیم کرد تا از بهچالشکشیدهشدن امنیت کشور از سوی تروریستها جلوگیری کنیم و امیدواریم در این زمینه با توفیقات الهی شــاهد موفقیت دستگاه اطلاعاتی خودمان باشیم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.