صريح بگوز نيگنیهخدط ابب مخ حهقالفنانقرا دماضارییردابا قدرتاوتا: رلدادببندی

به انگلیس روباه پیر میگویید؛ آمریکا که هیچ؛ با فرانسه هم که مخالفید؛ پس چه کسانی بیایند ؟

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: نمایندههــای متقاضــی طرح ســهفوریتی «توقف موقتی قــرارداد توتــال» در مجلس دیروز امضاهایشان را پس گرفتند و این طرح از دستور کار مجلس خارج شد. طرح سهفوریتی «الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی در قالب الگــوی جدید قراردادهای نفتی» در دستور کار جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس قرار گرفته بــود و حاجیدلیگانی بهعنوان طراح، مازنی و کواکبیــان بهعنــوان مخالف و کریمیقدوســی و نوروزی بهعنوان موافق سخن گفتند. علی مطهری که ریاست مجلس را برعهده داشت، پس از شنیدن نظــرات مخالفــان و موافقــان گفت: بــرای طرح سهفوریتی احتیاج به رأی دوسوم نمایندگان حاضر در مجلس اســت؛ یعنی بایــد 184 نفر به این طرح رأی دهند تا تصویب شود.

این طرح سهفوریتی یک ماده واحده و سه تبصره داشــت که حاجیدلیگانی، ترکی، ملکشــاهیراد، کوهکن، حســینعلی شــهریاری، قوامی، اسماعیل ســعیدی، پژمانفــر، خادمــی، کریمیقدوســی، نوری، کوچکینژاد، موســویلارگانی، ســاداتینژاد، آزادیخواه، ســالک، ابطحی، قاضیپــور، فلاحتی، نــوروزی، طباطبایینــژاد و حســینیکیا آن را امضا کرده بودنــد. بااینحال پیــش از رأیگیری مطهری گفت کــه ظاهرا برخــی از امضاکننــدگان امضای خود را پــس گرفته کــه دیگر نیازی بــه رأیگیری نیست. محمدحســین فرهنگی، عضو هیئترئیسه مجلس، هم در توضیحی گفــت: با توجه به اینکه تعداد امضاکنندگان کمتر از 15 نفر اســت، براساس قانون این طرح قابل رســیدگی در مجلس نیســت. براســاساین، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

توتال امنیتزا است

بیژن زنگنه، وزیــر نفت، هم درباره ابعاد قرارداد توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی به نمایندگان گزارش داد. او با تشــریح چگونگــی انعقاد قرارداد توسعه فراساحل فاز 11 پارس جنوبی گفت: قرارداد توتال برای ما امنیتزاست و اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف یا رها کند، هیچ پرداخت یا خسارتی داده نمیشــود. مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شــورای اقتصــاد دارد، 12میلیاردو 9 میلیون دلار اســت و اینکه گفته میشــود دولت رفته قراردادی بسته که در 20 سال، 50 درصد تولید میدان را به شرکت خارجی میدهد، حرف نادرستی است. در این نوع قرارداد هیچگونه محدودیتی برای اســتفاده از ظرفیتهای داخلــی و ارجاع کار برای شرکتهای داخلی نداریم.

هیئتی برای نظارت

علی لاریجانــی پس از ارائه گــزارش وزیر نفت دربــاره قرارداد توتال و اظهــارات نمایندگان در این زمینه گفــت: هیئت نظارتی متشــکل از نمایندگان قوا بر قرارداد توتــال نظارت خواهند کرد. همچنین هیئت نظارتی هم وجود دارد که هم از قوه قضائیه و هــم دو نفر از رؤســای کمیســیونهای مجلس )یعنی رئیس کمیســیون انرژی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه( عضو این هیئت هســتند که بر این قرارداد نظارت خواهند داشت.

قرارداد توتال بازدارنده سلاح آمریکایی

غلامرضــا تاجگردون در جریان بررســی قرارداد نفتــی توتــال گفت: بایــد از چند بعد ماننــد ابعاد قراردادی کارکرد مجلس و فضای موجود و ســایر موضوعــات مداخلهگرایانــه به این قــرارداد نگاه کرد که هرکــدام کارکردی برای خــود دارد. رئیس کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس تأکید کرد مهمتریــن اقــدام بازدارنده ایران در مقابل ســلاح آمریکا عقد قراردادهایی مانند توتال است.

همچنین حســینعلی شهریاری، نماینده زاهدان، هم با هشــداری مبنی بر اینکه قــرارداد توتال ما را در عرصــه بینالمللی منزوی نکند، گفت: شــرکت توتال با اجازه آمریکاییها آمد و شــرایط ســختی را پیش پای ما گذاشــت. باید تلاش شــود این قرارداد بهگونهای تنظیم شــود که ما در عرصه بینالمللی منزوی نشویم و توتال نخواهد از ما خسارت بگیرد.

اسدالله قرهخانی، ســخنگوی کمیسیون انرژی، هم گفت: در قرارداد توتال بر اســتفاده مناســب از دانش فنی و تکنولوژی تأکید شده است.

یک عضــو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجــی مجلس هم بــا تأکید بر لــزوم اعتماد به مســئولان کشــور گفت: نباید با بیاعتمادی قدرت چانهزنی مســئولان در قراردادهــای بینالمللی را کاهش داد. حشــمتالله فلاحتپیشــه گفت: نباید به نام تاریخ سیاه کشــور به قراردادی که در عرصه حاکمیت ملی بســته شده، حمله کنید. 919 تحریم در دوران پسابرجام برداشته شده است.

نماینــده مــردم ارومیــه هــم گفت کــه مردم هیچوقت به قراردادهای نفتی خوشبین نبودهاند. نادر قاضیپــور افزود: مردم ایــران و علمای بزرگ مانند آیتالله کاشــانی و مرحــوم مصدق راضی به این اقدامات نشــده و چاره را در کوتاهکردن دســت خارجیها و بهدستگرفتن سرنوشت نفت از سوی ایرانیان دانستند.

اگر مخالفید بهصراحت بگویید مخالفیم

وزیر نفت در پاسخ به اظهارات و انتقادات برخی نمایندگان درباره قرارداد توتال با بیان اینکه حضور شــرکتهای خارجی و تعدد حضــور آنها موجب پیشــگیری از اعمال تحریمها بر کشــور خواهد شد، گفت: اتفاقا در مجموعه سیاســت خارجی اگر قرار است با اروپا کار کنیم، قویترین قدرت سیاسی اروپا فرانســویها هســتند؛ ضمن اینکه فرانسویها هم با چین آمدند. خیلیها میگویند با ســرمایهگذاری خارجــی موافقیم ولی... ایــن صحبتهای اینها ما را کشــته اســت. اگر مخالفید بهصراحت بگویید با ســرمایهگذاری خارجی مخالفیم و بــه من بگویید حــق نداری قرارداد ببندی؛ اما مگر با چند شــرکت میشــود قرارداد درجهیک بســت؟ میگویند توتال رشــوه گرفته اســت. من بارها گفتهام اگر اســنادی وجود دارد، آن را به قــوه قضائیه بدهید تا محکوم و ممنوعالمعاملــهاش کند. مــن نمیتوانم بدون حکــم قضائی با یک عــده قرارداد امضــا نکنم. او گفت: «آقای شــهریاری نظرشــان این است که این نوع قرارداد خلاف اســت اما من به نظر ایشان عمل نمیکنم برای اینکه قانون دســت من اســت و من کار قانونــی انجام میدهم، این نظر خودشان است.یا فرمودند به جای توتال قرار داد را با یک شــرکت خوشــنام امضا کنید. خب این شــرکتهای خوشنام را به مــا معرفی کنیــد. برویم انگلیــس میگویید روبــاه پیر؛ آمریکا هم که هیچ، فرانسه هم که اینطــور میگویید؛ پس چه کســانی بیاینــد ؟» زنگنه گفت: کجا توتال 12 میلیارد دلار سود میبرد؟ اکنون اگر ما از صندوق توســعه وام بگیریــم بــا چند درصد ســود وام میگیریم؟ حدود 12 تا 13 درصد؛ چرا میگویید کلک میزند؟ کلکی در کار نیست.

تخصص نفتی یا تخصص ارثی؟

غلامرضا تاجگردون در جریان بررسی قرارداد نفتی توتال گفت: باید از چند بعد مانند ابعاد قراردادی کارکرد مجلس و فضای موجود و سایر موضوعات مداخلهگرایانه به این قرارداد نگاه کرد که هرکدام کارکردی برای خود دارد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد مهمترین اقدام بازدارنده ایران در مقابل سلاح آمریکا عقد قراردادهایی مانند توتال است

این میــان حســینعلی حاجیدلیگانــی یکی از اعضای فراکســیون نمایندگان ولایــی هم گفت که اگر امروز طرح ســهفوریتی الــزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملــی در قراردادهای نفتی و گازی بــه تصویب نرســد، نمیتــوان جلــوی آن را برای بررسیهای بیشتر گرفت.

در رونــد صحبتهــای کواکبیان دربــاره طرح ســهفوریتی توقف موقت قــرارداد توتــال دقایقی جو مجلس بین نماینــدگان امضاکننده این طرح و کواکبیان متشنج شد. مصطفی کواکبیان در مخالفت با طرح سهفوریتی توقف موقت قرارداد توتال گفت: حتی عزیــزان موافق این طرح خــود میگفتند که میدانیم رأی نمیآورد. بنده میخواهم بگویم مگر کشور حالت جنگی و اســتثنایی دارد که سهفوریت آوردهاند؟ میگویند برای ثبت در تاریخ اســت. بنده به ملت ایــران عرض میکنم برای ثبــت در تاریخ نیســت. میخواهند در مســیر تحولات این کشــور چوب لای چرخ بگذارند و قفلی در کار ایجاد کنند.

تصــورم این بــود کــه امضاکننــدگان این طرح اعضای جبهــه پایــداری و نزدیک به آن هســتند، اما بعد فهمیدم اشــتباه کردهام. دیــدم چند نفر از روحانیــون از طراحان هســتند و گفتــم نکند تمام اعضای فراکســیون روحانیــون آن را امضا کردهاند! چون هشت، 9 نفر از امضاکنندگان روحانیون هستند کــه گویا خیلی تخصص نفتی داشــتند! البته وقتی آقای مازنی صحبت کردند، من فهمیدم فراکســیون روحانیــت مجلس نیســتند، چون آقــای مازنی در مخالفت صحبت کردند.

این میان صــدای اعتراض برخــی از نمایندگان در واکنــش به صحبتهــای کواکبیان بلند شــد و ذوالنور، یکی از روحانیون امضاکننده طرح، خطاب به کواکبیان گفت: شــما آباواجدادی تخصص نفتی را ارث بردید؟!

کواکبیان هم در برابر همهمه ایجادشده، سکوت نکرد و پاســخ داد: من که از کســی اســمی نبردم. آقــای ذوالنور اگر میخواهید توهیــن کنید من هم بلدم! بروید سر جایتان بنشینید! مطهری که ریاست مجلس را برعهده داشــت، نمایندگان را به آرامش دعوت کرد و گفــت: آقای کواکبیان، بفرمایید درباره ســهفوریت حرف بزنید، دوســتان آرامش را حفظ کنید. اما صدای فریادهای برخی نمایندگان همچنان بلند بود و مطهری از همه مدام درخواست میکرد که نظم جلســه را حفــظ کنند.ســرانجام نصرالله پژمانفــر یکــی از چهرههای روحانــی عضو جبهه پایداری، در پاســخ به کواکبیان گفت: «اذا خاطبهم الجاهلون قالوا ســلاما» (هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند، به آنها ســلام میگویند.( ایشان مسئلهای را مطرح کردند و چون نامی از هشت نفر از روحانیون امضاکننده آوردنــد، توهین کردند. من عرض میکنم که جناب کواکبیان شــما اگر نگاهی به گذشــته مجلس میکردیــد، میدیدید که از دور اول تا همین امروز، آنچه که باعث شــد ما مسائل را پیش ببریم همین روحانیت بود.مصطفی کواکبیان هم در پاســخ به این اظهارات گفت: مــن کوچکترین قصدی برای اهانت و جسارت به مقام شامخ روحانیت نداشتم. اگر از عزیزان آخوندتر نباشم به اندازه آنها دروس فقهــی خواندهام. من میگویــم نباید مســائل را قشری کنیم و بگوییم روحانیت مجلس با این موضوع مخالف اســت. اگر روحانیــون مجلس اظهــار کردند قصد جســارتی بوده مــن از آنهــا عذرخواهی میکنم. مطهری پــس از صحبتهای پژمانفر تلاش کرد تا مقــداری فضــا را آرام کند و بــه توضیح منظور کواکبیان پرداخت و گفت: آقای کواکبیان مقصودش توهین به روحانیت نبود، ارادات ایشان به روحانیت از سابقه کارشــان روشن است. اما بههرحال جمله حسابنشدهای گفتند. منظورشان این بود که کسانی که طــرح را امضا کردهاند عضو کمیســیون مرتبط نیستند که تخصص داشته باشند. جایگاه روحانیت بههرحال مشخص است.

چه ثلمهای به اسلام وارد شده است؟

حجتالاسلام والمســلمین احمد مازنی، عضو فراکســیون امید هم با تأکید بر اینکه قرارداد توتال به نفع مردم ایران اســت گفت: مگر چه ثلمهای به عالم اســلام وارد شده که میخواهید همه کارها را متوقف کنیــم؛ آن هم در قراردادی که در نهایت به نفع ملت ایران است؟

حجتالاسلام والمسلمین حسن نوروزی، عضو جبهه پایداری قــرارداد توتــال را ظالمانه خواند و گفت که امضا کنندگان طرح ســهفوریتی خدمتگزار به نظام ملت هســتند، ما وکیلالدوله نیســتیم و در همهچیز منافع ملــی را در نظر میگیریم. همچنین فاطمه سعیدی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس گفت: توضیحات وزیر نفت محکم و متقن بود به نحوی که احســاس میشد منتقدان چارهای جز قانعشدن نداشتند.

در نهایــت طــرح ســهفوریتی توقــف موقــت قــرارداد توتــال از دســتورکار مجلس خارج شــد. پــس از بررســیهای لازم طرح ســهفوریتی توقف موقت قرارداد توتــال و توضیحات حاجی دلیگانی بهعنوان طــراح، مازنی و کواکیبان بهعنوان مخالف و کریمی قدوســی و نوروزی بهعنوان موافق، طرح ســهفوریتی الزام دولت به رعایــت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتــی و گازی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی به دلیل پسگرفتن امضای متقاضیان این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

جواد کریمیقدوســی، عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجــی هم با بیان ایــن ادعا که قــرارداد توتال باعث توقف 50ســاله ایران در برابر تعهــدات شــرکتهای خارجــی میشــود، گفت: مــا مخالف ســرمایهگذاری خارجی نیســتیم، بلکه معتقدیم سرمایهگذاری باید با ملاحظات ملی انجام شود.

زنگنه چه گفت؟

وزیــر نفت در ســخنان خود گفــت: در این نوع قــرارداد هیچگونــه محدودیتــی برای اســتفاده از ظرفیتهای داخلی و ارجاع کار برای شــرکتهای داخلــی نداریــم. در آبان مــاه ســال 1394 دولت مصوبهای داشت و براساس قانون، نحوه اجرا، الگو و ســاختار قراردادهای نفتی را تصویب کرد. پس از آن، بحثهای زیادی مطرح شــد و در محضر آقای لاریجانی، رئیس مجلس آخرین جلسات درباره این موضوع برگزار شــد و در نهایت در تاریخ ‪95 5/31/‬ در جلسه غیرعلنی مجلس، توضیحات لازم را ارائه کردم. پس از بررســیها مصوبــات دولت بر مبنای تصمیمات اصلاح شــد و در تاریخ 6/21/95، یعنی حــدود 10 ماه پیش، رئیس مجلــس اعلام کرد این مصوبات مغایرتی با قوانین ندارد و الگو و ســاختار قطعی شد.

او گفــت: در این راســتا، ما مذاکــرات و مباحث مربــوط به عقد قــرارداد را با شــرکتهای داخلی و خارجی شــروع کردیم و تنها بــه این نوع قرارداد محــدود نیســتیم. یکی از مــواردی کــه مدنظر ما بود، توســعه فاز 11 پارس جنوبــی بود که در تاریخ 94/11/8 یادداشــت تفاهمی بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه امضا شد تا کارهای مطالعاتی انجــام شــود؛ در آن روز هــم ما قــرارداد رازداری و محرمانگــی را با شــرکت توتال بــه جهت اینکه اطلاعاتی باید در اختیار این شــرکت قرار میگرفت، امضا کردیم.

زنگنــه ادامــه داد: در 8/18/95 پــس از اینکه الگوی قرارداد تصویب شــد، به سمت نهاییشدن پیش رفت که ســهم شــرکت توتال 50.1 درصد و شــرکت ملی نفــت چین 30 درصد و شــرکت پترو پــارس ایــران 19.9 درصــد در این قــرارداد تنظیم شــد. مذاکرات لازم هم انجام شــد و یک قرارداد و 14 پیوســت در 4/12/96 به امضا رسید. کارشناسان اقتصادی، این نوع عملیات را سرمایهگذاری خارجی تلقی میکنند، نــه یک قرارداد عــادی پیمانکاری. در اجــرای این قــرارداد هم مــا برابــر 56 میلیون مترمکعــب گاز طبیعــی در روز، در فــاز 11 تولیــد خواهیم داشــت. این فاز جزء مرزیترین فازهاست که به تأخیر افتاده اســت. با اجرای این طرح در 20 ســال، 335 میلیارد مترمکعــب گاز طبیعی ترش، 290 میلیون بشکه میعانات گازی، 14 میلیون تن گاز مایــع، 12 میلیون تن اتــان و دو میلیون تن گوگرد و 315 میلیارد مترمکعب گاز ســبک شیرین تولیداتی اســت که در این دوره قرارداد آن هم با قیمت نفت 50 دلار و گاز 20 ســنت کــه ارزش فعلی صادرات ما است، تولید میشــود. در واقع با دوره عمری که مــا در نظر گرفتیــم، بالای 130 میلیــارد دلار ارزش تولیدات این فاز اســت. قرار است در راستای اجرای این قرارداد 30 حلقه چاه حفر شود، دو سکو احداث شــود و دو رشــته خط لوله 32 اینچ به طول 254 کیلومتر احداث شــود. در واقع بخش نخست اجرا دومیلیاردو 974 میلیون دلار هزینه دارد.

وزیــر نفت همچنیــن گفت: در فــاز دوم اجرای پروژه، ما به فشــارافزایی بر ســر سکوها میپردازیم که باعث میشــود تولیدمــان تداوم یابــد. پس از سهســالونیم که فاز اول وارد مدار شــد، تولید 56 میلیون مترمکعبی آغاز میشود و چند سال پس از آن هم سکوی جدید به منطور فشارافزایی فعالیت خواهد کرد. هزینه حفــاری هر چاه در فاز ‪41.6 12،‬ میلیــون دلار در فــاز 15 و ‪41.4 16،‬ میلیون دلار، در فــاز 17 و ‪41.1 18،‬ میلیون دلار بوده اســت؛ اما در اینجــا برای فــاز ‪31 11،‬ میلیون دلار با کنسرســیوم طرف قرارداد تفاهم کردیم. زمانی که ما افت فشار داشته باشــیم، فاز دوم این پروژه، یعنی فشارافزایی برای ســال 2032 تولیــد خواهد داشــت، در واقع تولید ما دو برابر می شــود و مــا باید این تکنولوژی را بهدســت آوریم ضمن اینکه برای دیگر فازها هم مورد استفاده قرار دهیم. نخستینبار است که چنین سکویی آماده میشود که 20 هزار تن وزن دارد، اما سایر ســکوها چنین شرایطی را نداشتند. هیچ جایی در منطقــه ما آن را نســاختند، البته مــا هم از نظر قیمتگذاری بررسیهای خود را انجام دادهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.