کام شیرين سهامداران قندی

Shargh - - اقتصاد - علی آهو کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردانی کاریزما

بــورس ایــران هفتــه مثبــت خــود را با رشــد 19.24واحدی شــاخص کل به پایان رساند. دیروز که بیش از 596 میلیون انواع سهم و سایر اوراق بهادار به ارزش دوهزارو 498 میلیارد ریال دادوستد شد، حجم و ارزش معاملات نســبت به روز سهشــنبه با کاهش چشمگیری مواجه شــد. روز چهارشــنبه؛ در بورس تهــران بیش از 525 میلیون ســهم و حــق تقدم به ارزش هزارو 343 میلیارد ریال دادوستد شد. شاخص کل نیــز بــا افزایــش 19.24واحدی توانســت هفته معاملاتــی خود را بــا رقم 79هــزارو 509.6 واحدی به پایان برساند. شــاخص قیمت با رشد 6.41واحدی به عدد 26هزارو 499.4 واحد و شــاخص آزاد شناور با رشــد 146.41واحدی به عدد 87هــزارو 33 واحد رسید. در این روز معاملات «فارس» که بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص متحمل شده بود، با کاهش قیمت 1.33درصدی مواجه شــد، اما معاملات «فملی» که بیشــترین حجم معاملات بــازار را به خود اختصاص داده بــود، به همراه «پترول» توانســتند شــاخص را تقویت کننــد و تا حدودی جلوی ریزش شــاخص را بگیرند. در ســوی دیگر بازار، فرابورس شاهد معامله 343 میلیون انواع سهم و سایر اوراق بهادار به ارزش هزارو 155 میلیارد ریال بود که 393 میلیون ورقه آن، بــه ارزش 387 میلیارد ریال به بازار بدهی اختصاص داشت. همچنین شــاخص کل این بازار نیز با افزایش 4.1واحدی به عدد 909.5 واحد رســید. این رشد 1.03 واحدی متأثــر از معاملات «زاگــرس» و پس از آن با معاملات «بمپنا» به ثبت رســید. در این بازار «بمپنا» که از مجمع ســالانه بازگشــته بود طعم بیشــترین افزایش قیمت فرابورس را با رشد 7.3درصدی چشید و هر ســهم آن به 12هزارو 129ریال رسید. علاوهبراین «کمرجان» با پنج درصد افت قیمت، بیشترین کاهش قیمــت فرابــورس را تجربه کــرد. در بــورس تهران بیشــترین بازدید را «خودرو» بــه خود اختصاص داد؛ چراکه گــروه خوروییها معاملات چندان مطلوبی را برای ســهامداران خود نداشــتند و اکثر معاملات آن با کاهش قیمت همراه شــد، اما در گروههای فلزات اساسی و استخراج کانههای فلزی معاملات مطلوب بود. همچنین کام سهامداران قندیها نیز با معاملات مثبت این گروه شــیرین شــد. در پایــان معاملات روز چهارشــنبه بورس تهران «فروس» بیشترین افزایش قیمت و «لســرما» بیشــترین کاهش قیمــت را رقم زدند. متقاضیــان «پتایر» نیز بیشــترین صف خرید را تشــکیل دادند و «بترانس» نیز بیشترین صف فروش را تجربه کرد. از ســوی دیگر؛ در پی توقف نماد شش پالایشگاهی، سه پالایشگاه بندرعباس، تهران و لاوان برای عملکرد ســال مالی گذشــته به ترتیب تعدیل مثبت 200 ، 66 و 19درصدی اعلام کردند و این احتمال وجــود دارد کــه در روزهای قبــل از برگزاری مجمع ســالانه آخر تیر و بــا ارائه توضیحات، نمــاد آنها به تابلوی معاملاتی بازگردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.