شاخصه و ويژگيهاي شهردار آينده

Shargh - - اقتصاد -

اول اینکــه باید گفت اداره تهران نــه به مدیر یا مدیران موفق بلکه به مدیر یا مدیران مؤثر نیاز دارد. این به آن معني اســت که در انتخاب گزینهها براي مدیریت کلانشــهر تهران، سابقه وزیر و وکیل بودن، اســتاد و اســتاندار بودن شرط لازم اســت اما کافي نیست. وزیر و وکیل بودن ميتواند نشان موفقبودن باشــد اما دلیل بر مؤثربودن نیســت؛ شهردار تهران علاوه بــر مؤلفه موفقبــودن به مؤلفــه مؤثربودن نیز نیاز دارد.2- انتخاب شــهردار و مدیران شــهري بر اســاس میزان هماهنگــي و گرایش به یک حزب خاص یــا نزدیکي بــه اعضاي شــورا در کوتاهمدت شاید دلچسب باشد اما در طولانيمدت شهد شیرین خدمتگزاري را به کام آن حزب یا اعضاي شــورا تلخ خواهد کرد و ادامــه راه در 1400 براي اصلاحطلبان دشــوار و حتــي غیرممکن خواهد شــد. در انتخاب گزینهها براي شــهردار تهران باید فرایندي را مدنظر داشــت که در آن هدف، ســاختار و نتیجه براساس خاســتگاه مردم براي تغییر به سوي هدف بر مبناي نظام ارزشي حاکم بر جامعه و ارتقاي کیفیت زندگي قرار گیــرد نه میزان ســهم احــزاب اصلاحطلب یا اعضاي شــوراي شــهر؛ مضافا رأي آگاهانه و مبناي عزیمت شــهروندان تهران براي انتخاب لیست امید تغییر در مدیریت و تغییر در نگاه به اداره کلانشــهر تهران بوده اســت.بر این اساس شهردار و مدیر آینده شهر تهران باید داراي ســه نوع مهارت باشد: الفمهارتهــاي مدیریتي، ب- مهارتهــاي لیدري جمهارتهاي ویژه.

الــف: مهارتهاي مدیریتي؛ شــامل ســه بخش عمده اســت که البته هرکدام از این سه بخش خود داراي چندین مهارت ریز و درشت هستند:1- مهارت فنــي ‪Technical skill(‬ :) توانایي بهکارگیري دانش، روشها، فنــون و تجهیزات موردنیاز براي انجام یک وظیفه یا وظایفي خاص در یک سیســتم یا ســازمان که از طریــق آموزش، تجربه و کارآموزي بهدســت ميآید.2- مهارت انساني ‪Human skill(‬ :) کارکردن «با و به وسیله دیگران»3- مهارت ادراکي )تحلیلي یا مفهومي) ‪conceptual skill(‬ :) تشخیص نیازها و درک پیچیدگيهاي کل ســازمان شهرداري، تجزیه و تحلیل مســائل و قدرت تصمیمگیري با درنظرگرفتن اهداف کلي سازمان شــهرداري و خاستگاه شوراي شهر. نکته درخورتوجه در مهارتهاي مدیریتي این است که مدیران سطح عالي )نهادي( مثل شهردار، معاونان شهردار و شهرداران مناطق و مدیران عامل سازمانهاي شهرداري در مقایسه با مدیران عملیاتي )فني( به مهارت ادراکي بیشــتري نیاز دارند. منظور از انتخــاب شــهردار، الزاما مهندس، وزیــر، معمار و شهرســازي نیســت. ب: مهارت لیــدري: لیدر در مقایسه با مدیر علاوه بر اداره، ابداع ميکند؛ به جاي نگهداري، بهبود ميبخشد، علاوه بر نظارت، اعتماد ميکند، به جاي نظر به انتهاي خط، چشــم به افق دارد. ج: مهارتهــاي ویژه: وقتي پاي تهران وســط ميآید، معمولا دامنه تصمیمات اتخاذشــده کارکرد ملي به خود ميگیرد بنابراین شــهردار باید توانایي تعامــل با دیگر نهادهاي قدرت حاکمیت را داشــته باشد وبهجاي نگاه به پاستور بر بهشت تمرکز کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.