سکوتمزمن مخالفان توتال

Shargh - - اقتصاد -

میان این منتقدان، کســانی هستند که در اوج نیاز شرکتهای ســازنده و پیمانکار داخلی، ساخت دکل حفــاری را به قیمــت 300میلیون دلار بــه چینیها دادند و با صدای بلند گفتند در این زمینه توان داخلی نداریم. اما امروز که مدیرعامل جایی و شرکتی نیستند، مدافع همان ســازندگان داخلی شــدند. در کلامشان هم حماسه، خیانت، خدمت و ذلت موج میخورد و خودشان را حماسهساز و دیگران را ذلتساز میدانند. این توتال نیســت که خیلی ماه است و فرشته؛ قطعا این شــرکت در پی منافع خود اســت؛ چــه در ایران، چه در قطر و چه در عربســتان. این ما هســتیم که با مدیریتکردن و برنامهریزی دقیق، از توان مالی و فنی شرکتهای بینالمللی در راســتای منافع خود بهره میبریم. این تجربه در کشــور ثبت شــده است و این روزها باز در حال تجربه آن هستیم. ماجرای جالبتر این است که تشکلهای بخش خصوصی، سازندگان و پیمانکاران بخش خصوصی از قرارداد توتال حمایت کردند و از وزیر تقدیر. مشخص نیست مخالفان سنگ چهکسانی را به سینه میکوبند. مخالفتهای عجیب امروز در برابر قــرارداد با توتال، دچار دوگانگی مزمن اخلاقی اســت؛ چرا در مقابل کوتاهیهای قبل هیچ نگفتنــد؟ و چرا تدبیر را ذلت نشــان میدهند؟ اینکه در دورهای که وهابیت و اسرائیل متحد علیه هرگونه سرمایهگذاری در ایران عمل میکنند، این صداها چه معنی میتواند داشته باشد، ذهن را اسیر خود میکند. بهتر است فکر نکنیم. اما فراموش نمیکنیم که شما روزگاری بس طولانی ســاکت بودیــد و هیچ نگفتید. سکوت دیروزتان و هیاهوی امروزتان.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.