تاکنون مالیاتي بابت سود تسعیر ارز از صندوق توسعه ملي وصول نشده

Shargh - - اقتصاد -

قائممقام سازمان امور مالیاتي کشور با بیان اینکه تاکنون مالیاتي بابت سود تسعیر ارز از صندوق توسعه ملي وصول نشــده اســت، گفت: مالیات تســعیر ارز صندوق قطعي شــده، ولي تاکنون نســبت به وصول آن اقدام نشــده اســت تا مباني قانوني براي معافیت مالیاتي آن فراهم شود.به گزارش رسانه مالیاتي ایران، محمدقاسم پناهي با بیان اینکه سازمان امور مالیاتي در راســتاي وظایف قانوني به پرونده صندوق توسعه ملي رســیدگي کرده است، عنوان کرد: مسئولان وقت صندوق توســعه ملــي از محل اختــلاف ارز از هزارو 226 بــه حدود دوهــزارو 400 توماني، ســود )مازاد( در حســابهاي صندوق را شناســایي کرده و سازمان بهموجب قانــون و رأي هیئت عمومي شــورايعالي مالیاتي، مالیات مربوطه را بهموجب برگه تشــخیص مطالبه کرد.پناهي با تأکید بر اینکه دیدگاه این نیســت که از صندوق توسعه ملي مالیات تسعیر ارز اخذ شود، خاطرنشــان کرد: حدود 10 هزار میلیــارد تومان اصل مالیات تسعیر ارز تشخیص داده شد و مراحل دادرسي آن طي و مالیات قطعي شده، ولي تاکنون براي وصول آن اقدام نشده است، اما اگر بخواهیم بر اساس دیدگاه مزبور عمل کنیم و صندوق از مالیات معاف شود باید کمک کنیم مباني حقوقي و قانوني آن ایجاد شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.