ايران هفتههاي آينده قراردادهاي جديدي با توتال امضا ميکند

Shargh - - اقتصاد -

فارس:

معاونت وزير نفــت در امور بينالملل به ســیانان گفت: «به شــما اطمينــان ميدهم کــه قرارداد با توتال آخرين قرارداد با اين شــرکت نيســت و ما قراردادهاي ديگــري را در هفتههاي آينده با اين شــرکت منعقد ميکنيم». اميرحسين زمانينيــا، معاونت وزير نفــت در امور بينالملل، گفــت: دولت ايران در حال مذاکره با 27 شــرکت خارجي براي قراردادهايــي به ارزش 200 ميليارد دلار اســت و برخــي از ايــن معاملات بــه زودي اجرائي خواهد شــد. براساس اين گزارش، شرکت فرانسوي توتال و شرکت چيني سيانپيسي هفته گذشته قرارداد چند ميليارد دلاري را براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي امضا کردند که اين نخســتين سرمايهگذاري از زمان لغو تحريمهاي بينالمللي در سال گذشته است. اميرحسين زمانينيا، معاون وزيــر نفت در امــور بينالملل، در حاشــيه کنگره بينالمللي نفت در اســتانبول اعلام کرد: «من به شــما اطمينان ميدهم که قرارداد با توتال آخرين قرارداد با اين شــرکت نيســت و مــا قراردادهاي ديگري را در هفتههاي آينده با اين شــرکت منعقد ميکنيــم». زمانينيــا گفت: ايران بــا کمپانيها و شرکتهاي اروپايي و آسيايي نظير بیپی، گازپروم و لاکاويل روســيه و پتروناس مالزي مذاکره کرده اســت. وي اشــارهاي بــه شــرکتهاي آمريکايي دراينباره نکرد.اين گزارش مينويســد که لاکاويل هيچ اظهارنظري درباره جزئيات گفتوگو با ايران نکــرده؛ اما گفته اســت که پيشتــر علاقهمندي خــود را براي توســعه دو ميدان در ايــران اعلام کرده بود. شــرکتهاي بیپی، گازپروم و پتروناس نيــز اظهارنظري دراينبــاره نکردند. بــه گزارش ســیانان اقتصاد ايران دهههاســت به واســطه اجــراي تحريمها از ســوی آمريکا و کشــورهاي اروپايي تحت فشــار است که ســرانجام در اوايل ســال 2016 اين کشــورها با ايران مصالحه کردند. ترامپ، رئيسجمهور آمريکا، هم پيشازاين توافق هســتهاي با ايــران را به چالش کشــيده و تهديد کرده بود.زمانينيا اعلام کرد: بسياري نگفتهاند که آنهــا منتظر ترامپ براي لغو ايــن تحريمها بودند؛ باوجودايــن در واقع آنها ايــن کار را انجام دادند و پــس از امضاي آنها اين مذاکــرات صورت گرفت. آمريکا هنــوز محدوديتهاي خود را دارد که مانع از سرمايهگذاري بســياري از شرکتهاي آمريکايي در ايران شــده است و برخي شــرکتهاي غربي از ســرمايهگذاري در ايران صرفنظر کردهاند؛ بهويژه زماني که متوجه شدهاند که امکان انجام معاملات با دلار با ايران را ندارند. رويترز مينويسد پس از لغو تحريمها ايران توليد نفت خود را بهشدت افزايش داد و از ســوي اوپک معافيتــي براي کاهش توليد اين کشور منظور شد. اين در حالي بود که اوپکيها به دنبال اين بودنــد تا با کاهش توليد نفت عرضه را متــوازن کرده و قيمت را در بازارهاي جهاني بالا بکشــند. زمانينيا درباره تأثير «طرح کاهش توليد نفــت» در قيمت بازار گفــت: در بازارهاي جهاني افزايــش عرضه وجــود دارد؛ باوجودايــن ما فکر ميکنيم با اجراي طرح کاهش توليد نفت، قيمت در سهماهه چهارم 2017 متعادل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.