ايران تا ۶ ماه آينده با شرکتهاي روسي قرارداد نفتي ميبندد

Shargh - - اقتصاد -

تســنيم:

معاون وزير نفــت ايران گفــت، تهران انتظار دارد در پنج تا شــش ماه آينده قراردادهايي را در زمينه اکتشاف و توســعه منابع نفتي و گازي خود با شــرکتهاي روســي منعقد کند.به گزارش رويترز، اميرحســين زمانينيــا، معــاون وزير نفت ايــران، به خبرنــگاران گفت، تهران انتظار دارد در پنج تا شــش ماه آينده قراردادهايي را در زمينه اکتشــاف و توسعه منابع نفتي و گازي خود با شرکتهاي روسي منعقد کند.زمانينيا پيشتر گفته بود، شــرکتهاي لوکاويل و گازپــروم نســبت بــه پروژههاي اکتشــاف نفت در ايران ابراز تمايل کردهاند.ماه گذشــته رئيس شــرکت لوکاويل روسيه از احتمال انعقاد قراردادهايي با ايران در بــازه زماني اکتبر تا نوامبــر 2017 )پاييز آينده( خبر داده بود.شــرکت گازپروم روســيه در ماههاي گذشته تفاهمنامهاي براي مطالعه توســعه ميادين چشمه خوش و چنگوله با ايران به امضا رسانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.