خبرسازي درباره صهيونيستيبودن برخي برندهاي سيگار صحت ندارد

Shargh - - اقتصاد -

علياصغر رمزي گفت: شــهريور ماه سال 1393 پــس از بررســي همه ســوابق و بحث و بررســي موضوع، صهيونيســتينبودن شرکت فيليپموريس صاحــب برند ســيگار مارلبرو، اعلام شــد.رمزي در ادامه با اشاره به خبرهاي منتشرشده از سوي برخي رســانهها مبني بر صهيونيســتيبودن سيگار با برند مارلبرو افزود: مطابق تبصره 1 ماده 8 قانون اصلاح قانون حمايت از انقلاب اســلامي مردم فلســطين، تنها مرجع تشــخيص و تعيين صهيونيســتيبودن شــرکتها، کميتــهاي مرکــب از وزارتخانههــاي خارجه، اطلاعات، امور اقتصــاد و دارايي، بازرگاني، نفــت، بانــک مرکزي و ســازمان صداوسيماســت و ايــن کميته در شــهريور ماه ســال 1393 پس از بررســي همه ســوابق و بحث و بررســي موضوع، صهيونيستينبودن شــرکت فيليپموريس را اعلام کرد اين شرکت صاحب برند سيگار مارلبرو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.