محکوميت مديرعامل يک بانک خصوصي

Shargh - - اقتصاد -

تســنيم:

بهتازگــي هيئت انتظامــي بانکها رأي محکوميت مديرعامل يکــي از بانکهاي خصوصي کشــور را صادر کرده اســت.در رأي هيئت انتظامي، مديرعامل اين بانک در برابــر اتهامات وارده، مجرم شناخته شــده است. نامبرده که ســابقه طولاني در مديريت بانکي دارد، نسبت به اين رأي اعتراض کرده و هماکنون رأي اين هيئت و درخواســت تجديدنظر در نوبــت طــرح در شــوراي پــول و اعتبار اســت. گفته ميشــود، در صورت قطعيشدن رأي صادره، مديرعامل فعلي از سمت خود برکنار و براي هميشه از حضور در ســمتهاي مديريتي محــروم خواهد شــد.ظاهرا ايــن بانــک در جريان فــروش ارز بانک مرکزي تخلفاتي داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.