کاهش نرخ سود بانکي بهصورت دستوري امکانپذير نيست

Shargh - - اقتصاد -

ايرنــا:

وزير صنعــت، معدن و تجــارت گفت: کاهــش نرخ ســود بانکــي بهصورت دســتوري امکانپذير نيســت و اين موضــوع بايد بهگونهاي باشــد که منابع هم متناســب با رشــد اقتصادي کشــور افزايش پيدا کند.محمدرضا نعمتزاده در پايان جلسه هيئت دولت درباره کاهش نرخ سود بانکي و ارتباط آن با رونق توليد با بيان اين مطلب، افــزود: در شــوراي پول و اعتبار بــه کرات عرض کرديم با توجه به کاهش تورم و سود بانکي حتما بايــد کاهش پيدا کنــد.وي اضافه کــرد: با توجه بــه عدم موازنه عرضه و تقاضــا در منابع مالي و ظرفيت پايين نظام بانکي کشور و تقاضايي که در بازار سرمايه است، هنوز نرخ سودها بالاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.