تشکيل صندوق ضمانت سپردهها

Shargh - - اقتصاد -

پايگاه اطلاعرســاني دولت:

هيئت وزيــران ديروز بــه رياســت حجتالاسلاموالمســلمين روحانــي رئيسجمهوري، تشــکيل جلســه داد و گزارش بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را بررســي کرد.بانک مرکزي در گزارش خود، از تشــکيل صندوق ضمانت سپردهها به عنوان امکان مناســبي براي تضمين ســپردهها در بانکها و مؤسسات مجاز در آينده ياد کرده که حمايت لازم از سپردههاي مردم را فراهم کرده است.همچنين درباره مشــکلات اخيــر بهوجودآمده بــراي برخي از مؤسسات يادشده، با تصميمگيريها و هماهنگيهاي بهعملآمــده، مشــکلات ســپردهگذاران بهتدريــج حلوفصل خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.