دودشدن 3 ميليارد دلار منابع کشور با تصادفات رانندگي

Shargh - - اقتصاد -

ايرنا:

رئيس کل بيمه مرکزي اعلام کرد: سالانه سه ميليارد دلار بابت خسارت رانندگي پرداخت ميشود که در حقيقت ســوخت منابع ملي است.به گزارش بيمه مرکزي، عبدالناصر همتي ديروز در جلسه مجمع عمومي صندوق تأمين خسارتهاي بدني کشور گفت: اکنون زيانهاي ناشــي از تصادفات بســيار بالاست و با افزايش ايمني وســايل نقليه فقط تعداد کشــتهها کاهش يافته و در مقابل تعداد مجروحان و معلولان افزايش يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.