يورو در ايران تعيينکننده نيست

Shargh - - اقتصاد -

ايرنا:

رئيس اسبق کانون صرافان ميگويد: هرچند ارزش يــورو در بازارهاي جهانــي در برابر دلار آمريکا افزايش يافته اســت، اما ايــن ارز در بازار ايران چندان اثرگذار نيســت که ســبب بروز نوســان در قيمتها شود.«اصغر ســميعي» اظهار کرد: ورود قيمت يورو در بازار آزاد به محدوده 43 هزار ريال بيشتر به خاطر افزايش قيمــت برابري آن در مقابــل دلار آمريکا در بازارهاي جهاني بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.