آغاز پرداخت سپردههاي تا 100 ميليون تومان ثامنالحجج

Shargh - - اقتصاد -

ايلنا:

پرداخت ســپردههاي سپردهگذاران مؤسسه ثامنالحجــج تا ســقف 100 ميليون تومان از ســوي بانک پارســيان آغاز شــده اســت. گفتني است مبالغ تعهدي ســپردهگذاران مؤسسه ثامنالحجج تا سقف 100 ميليــون تومان، طبق تعهدنامه، براســاس تاريخ سررسيد پرداخت ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.