اندر احوالات حذف بیش از 2 هزار کد رشته از دانشگاه آزاد

Shargh - - پژواك - محمدقلی موهبتی

حــدودا 10 روزی از انتشــار خبــر غیرمنتظره و شــوکهکننده، حذف دوهزارو 900 کد رشته محلها دانشگاه آزاد اســلامی در مقطع کارشناسیارشد از سوی وزارت علوم به وسیله روزنامهها و شبکههای خبری رســانه ملی ميگــذرد که این خبر، ســرتیتر خبرها شــد و باید اذعان کرد کــه ماهیت خبر برای جامعه آموزشــی کشــور شــوکهکننده بود. زیرا به روزهای سرنوشتســاز بیش از 700 هزار داوطلب آماده به ثبتنام در آزمــون مقطع مذکور و حضور در عرصــه کارزار ســنجش و پذیــرش و نیز هزاران دانشــجوی در حال تحصیل در رشتههای یادشده، مربوط میشد.

گفت: ســنگ بزرگ، نشان از نزدن است. از پیش روشــن بود که در صورت اجرائیشدن این تصمیم عجولانــه، عوارض و تبعــات آن مانند بلاتکلیفی و سرگردانی هزاران جوان داوطلب به ادامه تحصیل و درحالتحصیل، دلواپســی و نگرانــی خانوادهها، تعطیلی بیش از 300 واحد دانشگاهی در بخشها و شــهرهای کوچــک، بــیکاری طیف وســیعی از هیئتعلمــی و کارکنــان و پیدایــش دهها معضل و مشــکل جانبی، دامنگیر جامعه میشــد. درباره این اقدام شــتابزده، اظهارنظرهایی در شبکههای اجتماعی شــکل گرفت که بعضی )بهنظر خود( آن را با تغییرات صورتگرفته در دانشــگاه آزاد مرتبط دانســته و این رویداد را تقابل جناح سیاســی رقیب قلمــداد کردند. در صورت صحت یا نادرســتی این حدسیات و تفاسیر، خوشبختانه با اشارات و تذکرات تلویحی مسئولان ارشــد نظام از جمله رئیس مدبر مجلس شورای اسلامی )در مجامع و همایشهای مناسبتی روز( به حاشــیهپردازان، مبنی بر احتراز و اجتناب از طرح مســائل فرعی و تنشزا در شــرایط خاص کشور، از تبوتاب این حرکت نسنجیده کاسته شــد و نسیم آرامشبخش اعتدال و تدبیر، همکاری و همراهــی وزیدن گرفته اســت. - علــل و عوامل زمینهساز ایجاد دانشــگاه آزاد اسلامی از حیطه این نوشــته خارج است. ولی یادآوری این نکته ضروری اســت که پس از فراخوان عامه مــردم، نمایندگان رهبری، مســئولان اداری و فعــالان عرصه آموزش عالی در سراســر کشــور، براي ایجاد دانشــگاه آزاد اسلامی از سوي مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی در سیویکم اردیبهشت 1361 از تریبون نماز جمعه، رفته رفته ایجاد واحدهای دانشــگاهی مورد توجه عــام قرار گرفت و نخســتین آزمــون ورودی آن در شــهریور 1362 در رشــتههای مختلف برگزار شد و از ســال 1367 به بعد بود کــه خروجیهای آن رخ نمودند. اتمام تحصیل در رشته نامصوب و بهتبع آن عدم دســتیابی به اخذ مدرک تحصیلی در کشاکش ایــن موضــوع، مجلس شــورای اســلامی را بر آن داشت تا برای رفع مشکل حادث مبادرت به صدور ماده واحدهای کند مبنی بر تشــکیل کمیته سهنفره از نمایندگان ســه مرجع شــورای انقلاب فرهنگی، وزارت علــوم وقت )احیانا فرهنگ و آموزش عالی( و دانشــگاه آزاد اسلامی. مهر تأیید و تصویب کمیته مثلثی بر صدها رشــته تحصیلــی، در واقع داروی موقتــی و تســکینی برای رفــع عارضــه پدیداری ســالهای اولیه شــکلگیری دانشــگاه و براساس مقتضیــات آن روزگار بود. مــاده واحدهای که عمر 30ســاله یافته ولی در ســالهاي گذشته، متأسفانه آنچنــان اهتمام جدی و اقدام پایــهای تأثیرگذار، از سوی طرفین، برای بررســی مجدد و ایجاد سازوکار مطلوب و متناسب با وضعیت آموزش عالی امروزه در جهــت تعیین و تصویب رشــتههای مــورد نیاز جامعه مشاهده نشده است. دانشگاه با تسامح و با همان ســیاق و سؤال گذشته ره سپرده و دیگری نیز با اغماض و چشمپوشــی زیرکانه، خود را از ورود به ریسکهای دردسرساز گذشته، به دور داشته است.

اینچنین روشن و انکارناشدني است که ملکیت این دانشــگاه از آن مردم متوسطالحال، کمدرآمد و کمبرخــوردار زحمتکش و رنجدیده این کشــور اســت در رأس مدیریتی این دانشگاه مردمنهاد، از منظر علمی و فرهنگی، شــخصیتی موجه و بارز و از دیدگاه منش سیاســی، اصولگرایی اصلاحطلب و اصلاحطلبــی اصولگــرا قرار گرفتــه، نور امیدی در چشــمهای جوانــان دلبســته و علاقهمنــد به تحصیلات دانشــگاهی درخشیده و نگاههای مردم شریف و دانشدوســت این سرزمین بر همت بلند و حلــم و تدبیــر و تلاش ایثارگرانه ایشــان دوخته شــده اســت تا کمبودهای وکالتیهــا را برطرف، آلودگیها را پالایش و تحولی چشــمگیر در تمامی زمینههــای اداری و مالــی، آموزشــی، فرهنگــی ایجــاد کننــد و آموزش عالی بــا کیفیتــی برابر با دانشــگاههای معتبر بینالمللی به فرزندان برومند ایران اســلامی هدیه کرده و از شــعارهای عاری از معنا و محتوا، مانند بزرگترین دانشــگاه حضوری جهانی که نشــان کمیتی دارد، پرهیز کنند. بدیهی اســت این توقع و انتظار از دستاندرکاران صدیق و صالــح و شــخصیتهای مبرز و مجــرب وزارت علوم تحقیقات و فنــاوری نیز مورد نظر و مطلوب است که با برنامهریزیها و زمانبندیهای مناسب و تدریجی، مســئولان دانشــگاه را در رفع ایرادات و اشــکالات کیفیسازی آموزشــی و ارتقای سطح علمــی همراهــی و یــاری کننــد؛ همانگونه که گام نخســت از تأییــد و صدور مجوز گذشــتههای اعلامشده اخیر نمایشی زیبا متجلی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.