ادامه رابطه با ایوزریراخارنجه، عماب حنفهظتهران آ فمداصلهاز عربستان

Shargh - - ديپلماسي -

روز گذشــته وزير امــور خارجه عمان در ســفری يــکروزه بــه تهــران آمــد و بــا حســن روحانــی و محمدجواد ظريف ماقات كرد. در شــرايط پرالتهاب منطقه، «يوســف بن علوی» مسافری از مسقط است كه بدونشــک عاوه بر مســائل دو كشور، موضوعات منطقــه هم در مذاكره وزرای خارجه عمان و مقامات ايرانی مطرح شده اســت. تحريم قطر از سوی برخی همســايگان عربش - در شرايطی كه اين كشور شروط عربســتان را نپذيرفته و ايران در حال كمک به دوحه اســت- از موضوعــات مذاكره بود. عربســتان، مصر، بحرين و امارات بيش از يــک ماه پيش قطر را تحريم كردند؛ ولی در بين همسايگان عربی، كويت و عمان به تحريم قطر نپيوستند. كويت نقش ميانجی را برعهده گرفت و عمان نيز در سکوت كهنسالانه خود موضوع رفع اختاف اين كشــورها را پيگيری كرد. محمدجواد ظريــف بعد از تحريــم قطر با تعدادی از كشــورهای منطقه مذاكره تلفنی انجام داد كه وزير خارجه عمان نيــز يکی از آنها بود. يوســف بن علــوی، وزير خارجه باســابقه عمان، بعد از ماجرای تحريم قطر در سفری به دوحه، بــا همتای قطری خــود رايزنی كرد. همان روزها بود كه در تماس تلفنی با ركس تيلرسون، وزير خارجــه آمريکا، نيز به اين موضــوع پرداخت. يکی از شــروط عربســتان برای رفع تحريم قطر، قطع رابطه اين كشــور با ايران بود. قطر نيز رندانه پاســخ داد كه رابطهاش با ايران را قطع میكند؛ به شــرطی كه ديگر اعضای شــورای همکاری خليج فارس نيز رابطهشان را با ايران قطع كنند. اين شــرط و شرطكشی در حالی انجام گرفت كه امارات از بين كشورهای طراح تحريم قطــر، انتفاع اقتصادی زيــادی از رابطه با ايران دارد و ســرمايه در گردش زيادی از ايران در اين كشور است. همچنين كويت و عمان بهعنوان دو عضو مهم شورای همکاری خليج فارس نيز در رابطهشان با ايران خللی ايجاد نکرده و رابطه سياسی خوبی بين اين كشورهای عربــی و ايــران برقــرار اســت. در جريــان اختافات بيــن ايران و عربســتان نيز، كويت خواســته كه نقش ميانجی را ايفــا كند و نامههايی در ايــن بين ردوبدل شــده است. ســفر حســن روحانی به كويت و مسقط در اواخر سال ۹5 از نشــانههای رابطه خوب سياسی اين كشورهاست. ايران و عمان دراينبين بهعنوان دو كشــور برادر و دوســت لقب گرفتهاند؛ دو كشوری كه روابط دوستانهشان به پيش از انقاب بازمیگردد. اين رابطه دوســتانه بعد از انقاب هم ادامــه يافته و در دولت يازدهم نيز بر مدار تحکيم چرخيده اســت. در جريان مذاكرات ايران و آمريکا، مســقط نقش ميانجی و ميزبــان مذاكرات محرمانهای را ايفــا كرد كه اواخر دولت محمود احمدینژاد آغاز شــده بود. همينطور يک نوبت ميزبان مذاكره بين جان كری، كاترين اشتون و محمدجواد ظريف بود. هنوز عمان بهعنوان كشوری دوســت هرازگاهی نقش واســطه در ارسال اورانيوم مــازاد به كشــور ثالــث را برعهده میگيــرد. ماقات حسن روحانی و يوســف بن علوی در دو محور روابط دوجانبه و مســائل منطقه متمركز بود. براساس اخبار رســمی كه از اين ماقات منتشر شده، حسن روحانی، رئيسجمهــوری، روابط ايران و عمــان را صميمانه، برادرانــه و نزديــک دانســت و بر ضــرورت تاش در راستای توسعه، تقويت و تحکيم همهجانبه مناسبات و همکاریهای تهران – مسقط تأكيد كرد.

ظرفیت چابهار برای مشارکت عمانیها

حسن روحانی روز چهارشنبه در ديدار «يوسف بن علوی»، وزير مســئول در امور خارجی سلطنت عمان، گفت: ايران و عمان در ســالهای گذشــته در مسائل دوجانبه و منطقــهای روابط صميمــی و برادرانهای داشــتهاند. به گزارش ايســنا، رئيسجمهور، عمان را كشوری دوســت و همفکر در بسياری از سياستهای منطقهای دانســت و خاطرنشــان كرد: بايد از فرصت روابــط خوب تهران – مســقط در راســتای توســعه، تقويت و تحکيم همهجانبه مناسبات و همکاریهای فیمابين به نفع مردم دو كشور استفاده كنيم. روحانی توافقهــای اقتصــادی ايران و عمــان در بخشهای مختلــف از جملــه انــرژی، همکاریهــای دوجانبه بنــدری، كريدور ترانزيتی شــمال – جنوب و توســعه روابــط تجــاری و اقتصادی ميان تجــار و بخشهای خصوصــی دو كشــور را حائــز اهميــت برشــمرد و بر ضرورت تاش مســئولان در كميســيون مشــترک دو كشــور برای تســريع در اجرای هرچــه زودتر اين توافقــات تأكيد كرد. رئيسجمهور امکانات پيشــرفته بنــادر جنوبی ايــران ازجمله بندر چابهــار را فرصت و ظرفيــت مناســبی برای توســعه روابــط تجاری و اقتصادی ميان كشــورهای منطقه برشــمرد و گفت: شركتها و بخشهای خصوصی عمان نيز میتوانند در پروژههای گوناگون كشورمان حضور يافته و در آنها مشاركت و سرمايهگذاری كنند.

در کنار مردم عراق هستیم

در بخش مذاكــرات منطقهای بين ايــران و عمان، حسن روحانی از تاشهای ايران در مبارزه با تروريسم ســخن گفت. رئيسجمهور با اشــاره به لــزوم تاش و همــکاری كشــورهای منطقــه برای حل مشــکات و معضــات منطقهای، خاطرنشــان كــرد: جمهوری اســامی ايران با همه تــوان به دولتهايــی كه برای مبارزه با تروريسم تقاضای كمک داشتهاند، پاسخ مثبت داده است. رئيسجمهوری درباره آزادی موصل گفت: ايران هنگامی كه ملت عراق در مسير مبارزه با تروريسم نيازمنــد كمک بود، در كنار آنها قــرار گرفت و تا آزادی موصــل به آنان كمک كرد و در آينده هم برای مبارزه با تروريســم در كنار مردم عراق و ساير ملتهای مظلوم منطقه خواهــد بود. رئيسجمهور تصميمات اشــتباه برخی دولتها را موجب بروز مشــکات در كشورهای منطقه ازجمله يمن، ســوريه، بحرين و قطر دانســت و افزود: ادامه اين روند، هرگز به نفع كشــورهای منطقه نيســت و اولين متضرر اين سياســتها هم دولتهای اتخاذكننده آن خواهند بود. روحانی راهحل مشــکات در يمــن و بحريــن را تنها در برقراری صلــح و مذاكره دانست و گفت: استفاده از شيوه تهديد، فشار و محاصره در مواجهه با كشــوری همسايه مانند قطر نيز شيوهای نادرســت اســت و همه بايد تاش كنيم تا اين تنشها در منطقــه پايان يابد. رئيسجمهور با اشــاره به اينکه ايران، عمان و كويت همواره رايزنیهای مثبتی در قبال مســائل منطقهای داشــتهاند گفت: جمهوری اسامی ايــران از هرگونه تاش كه منجر بــه پايان اختافات و درگيریها در منطقه شود، استقبال میكند.

عمان به دنبال توسعه روابط با ایران

«يوسف بن علوی»، وزير مســئول در امور خارجی سلطنت عمان، نيز در اين ديدار، روابط ايران و عمان را بسيار مستحکم دانست و افزود: روابط دو كشور نهتنها بر مبنای مناسبات ديپلماتيک، بلکه روابطی دوستانه، مســتحکم و برادرانه بوده و عاقه به توسعه روابط با ايران نه تنهــا يک تعارف ديپلماتيک، بلکه يک باور در تمام حاكميت عمان اســت. بن علــوی بر حل هرچه ســريعتر اختافات و رويارويیهای منطقهای از طريق روشهای ديپلماتيــک تأكيد كرد و گفت: نقشآفرينی جمهوری اســامی ايران در حلوفصل مسالمتآميز مســائل منطقــهای و همچنين حل بحران ســوريه و مبارزه با تروريســم و داعــش مهم و تأثيرگــذار بوده است. وزير مســئول در امور خارجی سلطنت عمان با تأكيد بر ضرورت تاش در راســتای توســعه، تقويت و تحکيم بيشازپيش مناسبات تهران – مسقط، توسعه روابط با ايران را از سياستهای اصولی عمان برشمرد و خواســتار توســعه روابــط در بخشهــای مختلف ازجملــه روابط اقتصــادی و تجــاری و همکاریهای بندری ميان دو كشــور شد. يوسف بن علوی، وزير امور خارجه عمان، صبح روز گذشــته با محمدجواد ظريف ديدار و رايزنی كرد. براســاس گزارش اداره ديپلماسی رســانهای وزارت خارجه در اين ديدار دو طرف درباره روابط دوجانبه و راههای گســترش و تعميق مناسبات دو كشــور در همــه زمينههــا گفتوگو و تبــادل نظر كردند. همچنين دو طرف ضمن مطلوب توصيفكردن روابط دوجانبه بر گســترش روابط اقتصادی دو كشور بــه موازات روابط بســيار خوب سياســی تأكيد كردند. رايزنی و تبادل نظر دربــاره تحولات منطقهای از ديگر محورهای اين ديدار بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.