گزارش كميسيون امنيت ملي از روند اجراي برجام

Shargh - - ديپلماسي -

كميســيون امنيت ملــي و سياســت خارجي مجلس شوراي اســامي ديروز در آستانه دومين ســالگرد دســتيابي به توافق هســتهاي، گزارش شــشماهه دوم از رونــد اجــراي برجــام را به هيئترئيسه مجلس ارائه كرد. اعضاي كميسيون امنيــت ملــي در اين گــزارش هشتبخشــي به اجــراي تعهدات و فعاليتهاي هســتهاي ايران، تحريمهاي رفعشــده و باقيمانــده، موارد نقض عهــد و پيمانشــکني آمريکا، اقدامات متناســب و متقابــل ايــران پرداختــه و بعــد از جمعبندي پيشنهادهاي خود را مطرح كردهاند.

اين گزارش بــه گواهي و تأييد مدير كل آژانس بينالمللي انرژي اتمي از پايبندي ايران به تمامي تعهدات هســتهاي خود وفق برجام ســخن گفته اســت. تعهداتــي از جمله اقدامات شفافســاز، خارجكردن مخزن رآكتور 40مگاواتي آب ســنگين اراک، كاهش ماشــينهاي غنيســازي موســوم به ســانتريفيوژ در ســايت نطنز، پذيرش و اجراي تعهد و شرط جايگزيني مورد به مورد ماشينهاي غنيســازي IRL، توقف كامل غنيسازي اورانيوم بالاتر از ۳.۶7 درصد، كاهش دوهزارو 700 ماشين غنيسازي سايت فردو به تعداد هزارو 44 دستگاه، قطع تزريــق گاز هگزافلورايد اورانيوم )UF6 ) به كليه ماشــينهاي غنيســازي باقيمانــده، تغيير كاربري ســايت غنيســازي فــردو و تبديل آن به مركز فعاليت تحقيقات هستهاي، تحويل و مبادله ذخاير اورانيوم غنيسازيشده با كيک زرد، اجراي داوطلبانــه پروتــکل الحاقي و پذيرش ســطوح مختلف محدوديتهاي تعيينشــده براي برنامه صلحآميز هستهاي كشور طبق برجام.

اين گزارش در ادامه به رســميتيافتن حقوق هستهاي ايران بعد از برجام اشاره و تأكيد ميكند كــه تحريمهــاي حوزه نفــت، گاز و پتروشــيمي لغو شــده است. به شــکلي كه ميانگين صادرات روزانه نفت خام و ميعانات گازي كشــور به بيش از دو برابــر دوران قبل از برجام رســيده اســت. انعقــاد تفاهمنامههاي متعدد در حوزه توســعه زيرســاختهاي نفت و گاز و زمينــه قراردادهاي بينالمللي مصداق ديگري از رفع تحريمها و قدم مناسبي در جهت جذب شركتهاي بينالمللي و سرمايهگذاري خارجي است.

لغــو تحريمهاي حــوزه حملونقــل و خريد هواپيمــا، لغو تحريمهــاي حوزه كشــتيراني و فراهمشــدن زمينه انعقاد تفاهمنامــه و قرارداد در حــوزه بهينهســازي حملونقل ريلــي از ديگر مواردي است كه اين گزارش به آن ميپردازد.

بر اين اســاس تحولات حوزه بانکي و مالي نيز شــامل آزادســازي بخش درخورتوجهي از وجوه مسدودشــده قبــل از برجام، فراهمشــدن امکان دريافت وجــوه حاصل از فروش نفــت، برقراري ارتباط بــا بانکهاي كوچک دنيا از طريق شــبکه بانکي كشــور، گشــايش اعتبارات اســنادي، ارائه خدمات تجاري، گشايش خطوط اعتباري و تأمين بيمههــاي صادراتــي، برقــراري مجدد سيســتم پيامرســاني مالي موســوم به ســوييفت، خروج موقت از فهرســت ســياه گروه ويژه اقــدام مالي FATF و بهبود جايگاه ريسك تعامل مالي با ايران از ا7 )بالاترين ريســک( به شش از سوي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ميشود.

در ادامــه ايــن گــزارش آمــده اســت كه در چارچوب لغو تحريمهاي مرتبط هســتهاي وفق برجام، مجموعا تعداد ۶۱۱ شخص و نهاد ايراني، به همراه ۳0۳ فروند هواپيما، نفتكش و كشــتي )مجموعا ۹۱4 مــورد( همزمان با اجرائيشــدن برجام و در يک ســال اخير، از فهرســت سهگانه تحريمهاي هســتهاي شــوراي امنيــت، آمريکا و اتحاديه اروپا خارج شدهاند.

براساس گزارش كميســيون امنيت ملي هنوز ۲۳۸ شخص و نهاد ايراني در فهرست تحريمهاي سهگانه شوراي امنيت ســازمان ملل متحد باقي ماندهانــد. به اضافه اينکه هنوز مشــکات بانکي و مالــي باقي اســت و هزينهها و خســارتهاي هنگفتي به اشــخاص حقيقــي و حقوقي ايراني در داخل و خارج از كشــور و شريکهاي تجاري و تعاملكننده با ايران، تحميل و وارد ميشود.

اعضــاي كميســيون امنيــت ملــي در ادامه، همــکاري ايــران با بانكهــاي كوچــك اروپايي را نشــانه واهيبــودن بهانــه غربيهــا دربــاره منطبقنبودن سيستم مالي ايران با مقررات مربوط به پولشويي يا FATF ميدانند. اين گزارش اراده جدي دولــت آمريکا براي تحت فشــار قراردادن شبکه بانکي ايران، تداوم نگراني بانكهاي بزرگ از جريمهشدن از سوي آمريکا در صورت همکاري با ايران، تعلل اوفك در پاسخ به پرسش بانكهاي خارجي دربــاره همکاري با ايــران و تحريمهاي اوليــه آمريکا را كــه هنوز پابرجاســت علت اين شرايط ميدانند.

اين گــزارش در ادامه به مــوارد نقض عهد و پيمانشــکني آمريکا پرداخته و بــه تأخير، تعلل و كارشــکني آنهــا در انجــام تعهــدات خود در زمينــه رفع تحريمهــا، تمديد قانــون تحريمهاي ايران موســوم به آيسا از ســوي كنگره، تهديدها و مخالفتهاي رئيسجمهوري جديد آمريکا عليه برجام و وضع تحريمهاي جديد غيرهستهاي عليه تعــدادي از اشــخاص حقيقي و حقوقــي ايراني اشاره ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.