تضمين اجرای كامل برجام توسط موگرینی

Shargh - - ديپلماسي -

ایرنا: فدريکا موگرينی مســئول سياســت خارجی اتحاديــه اروپا در كنفرانس خبری با وزير امور خارجه روســيه در بروكســل، بار ديگــر از برجام دفــاع و بر ضرورت ادامه اجرای كامل آن از سوي تمام طرفها از جمله آمريکا تأكيد كرد. موگرينی گفت: من با اعداد و ارقام تجارت و ســرمايهگذاری سخن میگويم؛ پس از برجــام مبادلات تجاری ما با ايــران افزايش يافته و اين روند ادامه خواهد يافت. وی با بيان اينکه اتحاديه اروپا در دفاع از برجام متحد اســت، افــزود: اروپا در اجــرای كامل برجام و تعامل با ايــران، منافع امنيتی دارد. ما همچنين برای طرف اروپايی منافع اقتصادی متصور هستيم. موگرينی افزود: تضمين خواهيم كرد كه تعامل با ايران ادامه خواهد يافت و برجام بهطور كامل و از ســوي همه طرفهــا از جمله بخشهای هســتهای و بخشهای مربوط به لغــو تحريمها در برجام اجرا خواهد شد. موگرينی تأكيد كرد: میدانيم كه آمريکا در حال مرور سياســت خود است و به آن احتــرام میگذاريــم اما برجام متعلق به يک كشــور نيســت، متعلق به جامعه بينالمللــی و مورد تأييد شورای امنيت است و مســئوليت داريم اجرای كامل آن از سوي همه طرفها را تضمين كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.