ملاقات لاریجانی با جلال طالبانی

Shargh - - ديپلماسي -

شــرق: رئيس مجلس شورای اســامی با جال طالبانــی دبيركل اتحاديه ميهنی كردســتان عراق و رئيسجمهور سابق اين كشور ديدار كرد. شنيده شده به دليل شــرايط جســمی طالبانی اين ماقات بسيار كوتاه و در حد چند دقيقه بوده اســت. ماقاتهای طالبانی غيررســمی و در محل اقامتگاهی كه به او اختصاص يافته، انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.