تصحيح و پوزش

Shargh - - ديپلماسي -

در مطلــب روز سهشــنبه، ۲0 تيرماه، بــا عنوان «چريک پير در تهران» بهاشــتباه نوشته شده بود كه او ۲5ســال در كرج زندگی میكرده است. بر اساس مستندات تاريخی، مامصطفی محمد بارزانی بعد از انعقاد قرارداد مدتی در كرج زندگی میكرده است. بهاينوسيله از مخاطبان روزنامه و جال طالبانی كه ميهمان تهران است، عذرخواهی میكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.