احتمال افزایش تحریمهای آمریکا علیه روسیه

Shargh - - جهان -

ماجــرای دیــدار پســر «دونالــد ترامــپ» رئیسجمهوری آمریکا، و وکیل روس موجب شده تا برخی از قانونگذاران آمریکایی بهدنبال تصویب نهایی هرچه ســریعتر تحریمها علیه روسیه باشند. بــه گــزارش دویچه وله، ایــن در حالی اســت که ترامپ از پســرش دفاع کرده و «شفافیت» عملکرد او را ســتوده اســت. در این میان بن کاردین، عضو ارشــد حزب دموکــرات در کمیته روابــط خارجی سنا گفته اســت آنچه میان دونالد ترامپ جونیور، فرزنــد رئیسجمهــور آمریــکا و وکیــل روس رخ داده، «تأکیدی بر نحوه عملکرد روســیه» است. به نوشــته خبرگزاری رویترز، کاردن خاطرنشــان کرده که تحریمها علیه مســکو در اصل میبایســت به دلیل مداخله روسیه در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، اشغال بخشهایی از اوکراین و گرجستان و همچنین حمایت روسیه از دولت بشار اسد پیشتر به تصویب میرســیدند. ســنای آمریــکا 1۵ ژوئن بــا ۹۸ رأی موافــق در برابــر دو رأی مخالف طرح تحریمهای روسیه را تصویب کرد اما این مصوبه از آن زمان به دلیل اختلافات حزبی میان دموکراتها و جمهوریخواهــان، در مجلس نمایندگان آمریکا با مانع برخورد کرده اســت. طرح تحریم روســیه در اصــل متممی بر طرح تحریمهای ایران اســت که به دلیل توســعه موشــکهای بالستیک، نقض حقوقبشر و حمایت از تروریسم در منطقه ازسوي قانونگــذاران آمریکایــی علیه ایران تنظیم شــده اســت. دولت دونالد ترامپ مخالــف بخشهایی از طرح تحریمها علیه روســیه اســت و در همین راســتا دیدارهایی میــان مقامات رســمی دولت و نمایندگان صورت گرفته است. به موجب این لایحه رئیسجمهــور آمریــکا باید برای کاهش، تســهیل یا پایاندادن به تحریمهای روســیه از کنگره اجازه بگیرد و همین امر ازجملــه دلایل مخالفت دولت ترامپ اســت. در این لایحه همچنین تصویب شده که بســیاری از موارد تحریمی علیه روسیه اجباری هســتند و ترامپ نمیتواند با توجیه بهخطرافتادن امنیت ملی آمریکا آنها را رد کند.

بیخبری ترامپ

در همیــن حال دونالــد ترامپ بــه حمایت از فرزندش در ماجرای دیدار با وکیل روس برخاســته و با انتشــار بیانیهای گفته اســت: «پسر من انسانی بــا توانمندیهای زیاد اســت و من از شــفافیت او اســتقبال میکنم». دونالد ترامــپ جونیور پس از بالاگرفتن جنجال ملاقاتش با ناتالیا وسلنیتســکایا، وکیل روس وقوع چنین دیداری را تأیید کرده و گفت به این امید با این وکیل دیــدار کرده که اطلاعات و مدارکی علیــه هیلاری کلینتــون، رقیب پدرش در انتخابات ریاســتجمهوری به دست آورد. ترامپ جونیور سهشنبه در گفتوگویی تلویزیونی با شبکه خبــری فاکس نیــوز گفت که این دیــدار در نهایت «چیز مهمی نبود و به معنای واقعی کلمه فقط 20 دقیقه وقت تلفکردن بود.»

منتقد آمریکا، سفیر جدید روسیه

روســیه قصــد دارد یک دیپلمات بازنشســته را کــه به دنبــال بحــران اوکراین تحــت تحریمهای اتحادیــه اروپا قــرار گرفته بــود، بهعنوان ســفیر جدید خــود در آمریکا منصوب کنــد. بنا بر گزارش «بلومبرگ»، «آناتولی آنتونوف »، گزینه مســکو برای تصدی سفارت آمریکا بهشدت منتقد سیاستهای آمریکاســت. بنا بر این گزارش، ســه نفر از مقامات مطلع از این طرح روسیه که خواستند نامشان فاش نشــود، اعلام کردند، او قرار است اواخر سال جاری میلادی جایگزین «ســرگئی کیسلیاک» سفیر فعلی روســیه در آمریکا شــود که در ماههای گذشته در مرکز اتهامات مختلف بر ســر تماسها میان کارزار انتخاباتی «دونالد ترامــپ» رئیسجمهور آمریکا و کاخ کرملین بوده اســت. کاخ کرملین هنوز رســما انتصاب آنتونوف بهعنوان ســفیر جدید روســیه در آمریــکا را اعلام نکرده اســت. «ســرگئی روگوف» هماهنگکننده علمی مؤسســه مطالعات کانادایی و آمریکایــی آکادمــی علوم روســیه بــه روزنامه «ایزوستیا» اعلام کرد، ســرگئی کیسلیاک قرار است 22 جولای )ماه جاری میلادی( به مسکو بازگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.