سقوط یک راکت در کربلا

Shargh - - جهان -

منابع عراقی از اصابت یک راکت به منطقهای در شــمال شرق کربلا خبر دادند. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری سومریه نیوز، منابع عراقی اعلام کردند: یک راکت صبح چهارشنبه به محله نیسان از توابع شــهرک الحسینیه در شمال شرق کربلا اصابــت کرده اســت. این منابــع گفتهاند: مشــخص نیســت چه طرفی این راکت را شلیک کــرده و هنوز میزان تلفات مشــخص نیســت اما آمبولانسها و خودروهــای پلیس به این منطقه اعزام شــدهاند. همچنین کمیته امنیتی شــورای اســتانداری کربــلا از کشــف و ضبط خــودروی بمبگذاریشــده در نزدیکــی مرقــد امامــزاده عون)ع( یکــی از فرزندان حضــرت علی)ع( در شــمال کربلا خبر داد. عقیل المســعودی، رئیس این کمیته به ســومریه نیوز گفت: نیروهای پلیس توانســتند این خودروی بمبگذاریشده را کشف و ضبــط کنند. این خــودرو حاوی ماده ســیفور شــدیدالانفجار و نیز بمبهای دستساز بوده که نیروهای امنیتی توانستند آن را خنثی کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.