تجربه مشترك رسانهاي 2 كشور

Shargh - - رسانه -

ســمینار بینالمللــی «رســانه و ارتباطــات: تجربیات ایــران و مالزی» روزهــای ۱۷ تا ۱۹ تیرمــاه به میزبانی انجمــن ایرانی مطالعــات فرهنگی و ارتباطات و همکاری دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران، دانشــکده علــوم ارتباطــات دانشــگاه علامــه طباطبایــی، رایزنی علمــی جمهوری اســلامی ایــران در مالزی، ســازمان دانشــجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و ســازمان فنــاوری اطلاعات ایران برگزار شــد. نخستین نشست در دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران با عنوان «روزنامهنگاری؛ با تکیه بر روزنامهنگاری آنلاین و بینالمللی» برگزار میشود.

دبیر علمی نشســت ســیدوحید عقیلی و اعضــای پنل حامدی محمد عدنان و امید علی مســعودی بودند. نشســت دوم ســمینار بینالمللــی «رســانه و ارتباطات: تجربیات ایران و مالــزی» با عنوان «پخــش تلویزیونی در ایران و مالــزی» باز هم به میزبانی دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران، تالار گفتوگو، برگزار شــد. دبیر علمــی نشســت مهــدی منتظرقائم و اعضــای پنل محمد نظــام عثمان، صالح حسن، تژا میرفخرایی و عبدالله بیچرانلو بودند. نشست سوم با عنوان «آمــوزش ارتباطات و رشــتههای آن در ایران و مالزی» برگزار شــد که دبیر علمی نشست محمدمهدی فرقانی و اعضای پنل اظهار تمام، محمد یوسف، احمد ضمری، محمد خدادی و عباس خشاندیش بودند.

در چهارمیــن نشســت بــا عنوان «شبکههــا/رسانههـــای اجتماعــی: تجربیات ایران و مالــزی» دبیر علمی نشســت هادی خانیکی و اعضای پنل صالح حســن، عبدالمعطی، نصرالله جهانگرد و سوســن باستانی بودند. به گزارش ایرنا، در نشســت سوم، محمد یوسف از دانشگاه UKM مالزی، گفت که رشته روزنامهنگاری در مالزی محور ارتباطات است و دانشجویان براساس نیازهای بازار کار تربیت میشوند؛ اینکه خود بتوانند کاری را در این حوزه انجام دهند یا جذب ســازمانهای رسانهای شــوند. وی درباره آینده روزنامهنگاری در کشورش اظهار امیدواری کرد: امید است دو کشــور ایران و مالزی بتوانند در این زمینه که علاقهمندان بســیاری را تاکنــون به خود جذب کرده اســت همکاریهای گستردهتر و قابل قبولی در ایــن رشــته و رشــتههای مرتبط با یکدیگر داشته باشــند. احمد ضمری، اســتاد دانشــگاه UPM مالــزی نیز با بیان تاریخچه تشــکیل دانشگاهها در این کشــور آسیای جنوب شرقی گفت: با توجه به اینکه مالزی دارای صنعت کشاورزی دیرینه هســت ابتدا در این کشــور دانشــکده کشــاورزی و برای توسعه این بخش شروع بهکار کرد.

وی افزود: سالهای نهچندان دور برای اینکه در این رشته متمرکز نشویم به فکر توســعه دانشگاهها و به دنبال آن ایجاد رشته ارتباطات و زیرمجموعه آن ازجمله ارتباطات انســانی، پخش تصویــر )تلویزیــون( و روزنامهنگاری افتادیم. وی افزود: در مالزی اســتفاده از اشــتغال ژاپنی و فرهنگ انگلیسی بهعنوان یک ایده، سرلوحه تمامی امور مراکز علمی و اقتصــادی قرار گرفت درعینحال چون یک کشــور مسلمان اســت ســعی کردیم عــزت و هویت خود را نیز حفظ کنیــم. ضمیر گفت: به تکنولژیهــای جدید روی آوردیم و هماکنون در دانشــگاهها نیز از آخرین دســتاوردهای روز دنیا برای توســعه علم و فناوری استفاده میکنیم.

محمدمهــدی فرقانــی، رئیــس دانشــکده علــوم ارتباطات دانشــگاه علامه طباطبایی، در این نشست، گفت: درحالحاضر هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و زیر نظر 80 استاد و هیئت علمی دوران تحصیلی خود را میگذرانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.