خودروهای پرنده

Shargh - - علم - یاسان زرکوب

پیش رونمایی شد. بهجز این، شرکتهای کوچک دیگری هم طرحهای خــود را برای ماشــینهای پرنده رونمایی کردند کــه برخی عملا فقط پاراگلایدرهایی موتوردار بودند و برخی دیگر مثل «ایروموبیل» طرحهای جاهطلبانــهای برای ماشــینهایی با توانایی تبدیلشــدن به هواپیما به شمار میرفتند. مشکل همه این طرحها این بود که همگی در حقیقت در درجهاول هواپیما بودند و خودروبودن، شــغل دوم و نیمهوقت آنها بود در نتیجه بهســختی میشــد آنها را به چشم یک ماشین پرنده دید. بهعلاوه آینــده همه این طرحها به طور مشــخص به دو عنصر اصلی وابسته اســت که تا آنها برطرف نشوند، آن مشــکلات هم بهکلی رفع نخواهند شد. اولین و مهمترین این موضوعات، نبود چارچوبی قانونی و ایمن برای فعالیت چنین ماشــینهای پرندهای در حریم شهرهاست که طبیعتا موجب میشود این وسایل پرنده ناچار باشند در پوشش قوانین مربــوط به هواپیماهای ســبک پرواز کننــد. دوم پیچیدگی بیش از حد پرواز با آنهاست. به این معنی که برای پرواز چنین هواپیماهایی، راننده همچنان باید گواهینامه پرواز با هواپیماهای فوقســبک را کسب کرده باشد که خود این گواهینامه طبیعتا پیچیدگیهای قابل توجهی نسبت به گواهینامه معمولی رانندگی دارد. همه اینها گذشــته از مشــکلاتی اســت که ترکیب سیستم هدایت پرواز و رانندگی خودرویی معمولی به وجود میآورد. بهجز خودروهای پرنده، امســال شرکت اروپایی از قصد جدی خود برای ســاخت هواپیمای فراصوتی 55نفــره خبر داد که به قول این شرکت )شــرکت بوم( قرار است جانشینی برای کنکورد باشد. این طرح جاهطلبانه که سال آینده با پرواز پیشنمونهای کوچک، چهره جدیتــری به خود خواهد گرفت، امید زیادی دارد که دســتکم بتواند برای پروازهای VIP، مشتریان خاص خود را جذب کند.

یکــی از دیدنیهای نمایشــگاه هوایی پاریس امســال، خودروهای پرنده بودند. هرچنــد تاکنون، هیچ خودروی پرندهای به شــکل تجاری در بازار عرضه نشده است و ما هیچ هواپیمایی را در خیابانهای شــهر یا خودرویی را در آسمان ندیدهایم، اما امروزه همه اطمینان دارند که رؤیای خــودروی پرنــده بــهزودی عملی خواهد شــد و تــا چند ســال آینده، چنیــن خودروهایی فراگیــر خواهد شــد. یکی از جذابیتهای نمایشگاه هوایی امسال پاریس هم عرضه چند مدل از این خودروهــا بود؛ ازجمله خــودروی «پگاســوس» و خودروی «اروموبیل».

یکــی از انــواع بســیار متنــوع ماشینهای پرنده که امروزه مراحل طراحــی و ســاخت را میگذرانند، خــودروی دونفــره «پگاســوس» Pegasus(،) از محصــولات تــازه شــرکت فرانســوی Vaylon است. کمترین مزیت و برتــری این خودرو، نسبت به خودروهای دیگر آن است که واقعــا میتواند پــرواز کند. این خــودروی چهارچرخ ساختهشــده از فیبرکربــن، ســفرش را از پاریس آغاز و ســپس از فراز کانال انگلیس )بین فرانسه و انگلستان( عبور کرد. مکانیسم حرکتی این خودروی پرنده ماننــد پاراگلایدر اســت و فن بزرگی دارد که در پشت خودرو نصب شده است. «جروم دافی»، رئیس ویلون، میگوید این ماشین در ادامه مسیر از میدان ترافالــگار لندن نیز عبور کرده است. موتور این خودرو 400 سیسی و از ساختههای پژو است که نیروی لازم بــرای حرکت چرخهای خودرو را فراهم میکند. هم موتور ماشــین و هم موتور فن )که نیروی لازم برای پرواز را فراهم میکند(، بنزینســوز هســتند. «دافی» میگوید شرکتش در نظــر دارد مجوزهای لازم را برای حرکت این وسیله نقلیه هم در جاده و هم در آسمان کسب کند. به گفته او با این وســیله نقلیــه میتوان در خیابانهای شــهر رانندگی کرد و در مکانهــای دیگر هم از پــرواز با این خودرو، لذت برد.

گفتــه میشــود قیمــت ایــن خودروی پرنده، بین صد تا 150 هزار یورو خواهد بود. او درباره مزیتهای این خودروی پرنــده میگوید علاوه بر اینکه افــراد عــادی میتوانند از این خودرو اســتفاده کننــد، مدیران سازمانهای امدادی نیز میتوانند با استفاده از این خودرو، در سریعترین زمان ممکن، خــود را به مکانهای آسیبدیده برسانند.

دیگــر خودرویــی کــه در ایــن نمایشــگاه عرضــه شــده بــود، «اروموبیــل» نــام دارد. شــرکت اســلواکیایی اروموبیــل توانســت اولین خــودروی پرنده را عرضه کند که مجــوز حرکت در شــهر را دارد. تلاش برای ســاخت خودروی پرنده، از حدود 10 ســال پیش آغاز شــده است و تاکنون هم نمونههای اولیه بسیاری عرضه شــدهاند، اما در بین همه خودروهای پرندهای که تاکنون عرضه شــدهاند، اروموبیــل در نگاه اول پیشــرفتهتر بــه نظر میرســد، دستکم بدنه زیبا و آیرودینامیک آن ما را مجاب میکند که آن را بهعنوان هواپیمــای جــادهرو بپذیریــم. این وســیله نقلیه با هر بار سوختگیری 500 کیلومتر در جاده و 700 کیلومتر را در آسمان، طی میکند.

ایــن خــودروی منحصربهفــرد طوری طراحی شــده کــه مانند یک خــودروی معمولــی در پارکینــگ خانه جای گیرد. مســئولان شــرکت اروموبیــل میگویند ایــن خودروی پرنــده را بــا هدف شخصیســازی صنعــت حملونقــل و همچنیــن افزایــش بهــرهوری و عرضــه حق انتخــاب بــرای حرکــت در جــاده یا پــرواز، تولیــد و عرضــه کردهاند. خــودروی پرنده اروموبیــل از زمان معرفــی تاکنون بیــش از صدها بار بازبینی و اصلاح شــده اســت. این خــودرو بــرای اولینبــار موفق به دریافــت اســتانداردهای لازم برای حرکت در جاده و آسمان شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.