وقتیمرواربیربرهمایا کاهنهاوایر میسیروند...

Shargh - - علم - محمدحسین جهانپناه

نمایشــگاه هوایی پاریــس، بزرگترین رویداد هوایی ســال، 1۹ تا ۲5 جولای امسال )۲۹ خرداد تا پنجم تیر( در فرودگاه لوبورژه پاریس برگزار شد. این نمایشگاه با ثبت تعداد قابلتوجهی هواپیمای مسافربری، برای اولینبار در طول چند سال اخیر، بازار هواپیماهای مسافربری را بهشدت رونق داد، بهویژه آنکه شــرکت بویینگ در طول این نمایشگاه، با جذب سفارشهای بیشتر توانست دستکم روی کاغذ، ایرباس را در قلب اروپا شکســت دهد. تکرار چنین موفقیتی در نوبتهای بعدی برای بویینگ آســان نخواهد بود. ضمن آنکه باید اشــاره کرد که شرکتهای ایرانی هم امسال برای نخستینبار پس از سالها، سهمی قابلتوجه در رقابت تنگاتنگ میــان ایرباس و بویینگ داشــتند؛ رقابتی کــه نتیجه آن برای دو شــرکت زاگرس و ایرتور، بستهشــدن توافق اولیه فروش 7۳ فروند هواپیمای جدید با ایرباس بود. بهجز این هر دو شــرکت آخرین گونه از هواپیماهای مســافربری خود را رونمایی کردند که از بین هواپیماهای رونماییشده طرح ســری بویینگ 7۳7، با اقبال گستردهای از ســوی مشتریان مواجه شــد؛ بزرگترین و جادارترین گونه هواپیماهای محبوب و قدیمی 7۳7 که به لطف بهرهوری بیشــتر و مصرف سوخت پایینتر خود بســیاری از مشــتریان قدیمی بویینگ را برای سفارش این هواپیما یا تبدیل سفارشهای قدیمی خود به آن ترغیب کرد. در مقابل ایرباس هم از مدل پیشــنهادی جدیدی بــرای ایرباس ۳80 )بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان( پرده برداشت. مصرف سوخت این هواپیما به دلیل داشــتن بالچههای نوک بالی اصلاحشده، تا چهار درصد کمتر شده است و به لطف اصلاح طراحی داخلی، تا 80 صندلی بیشتر را هم درون خــود جا میدهد. این هواپیمــا در حقیقت از تلاش ایرباس برای جذب مشتریان جدید خبر میدهد تا بازار کساد سوپرجامبوی )۳80( را نجات دهد چراکه تعداد کمی ســفارش برای تولید در چند سال آینده دارد. حقیقت این اســت که رکود بازار هواپیماهای سوپر پهنپیکر مثل ۳80 و 747 بهقدری بود که هر دو شرکت ایرباس و بویینگ را واداشت تا مشــتریان ســنتی خود را برای خرید این هواپیماهــای بزرگ بیش از گذشــته ترغیب کنند و درجســتوجوی مشــتریان جدیدی هم باشند. با این حال با روند رایج، بازار شــرکتهای هواپیمایی بیشــتر به ســوی هواپیماهای پهنپیکر دوربرد با ابعاد کوچکتر و کمخرجتر تمایل دارند.

آن سوی ابرها

نمایشــگاه هوایی پاریس امسال بیش از آنکه رویدادی نظامی باشد، رویــدادی تجاری بود بــا این حال اولین حضور خارجی جنگنده نســل پنجمی اف-۳5 برای نمایش هوایی در آن کافی بود تا نیمه نظامیاش هم پر از حاشیههای مختلف شود. شرکت لاکهید مارتین پیمانکار اصلی جنگنده آمریکایی اف-۳5 امسال در نمایشگاه تمام تلاش خود را خرج کرد تا نشــان دهد جنگنده جدید و گرانش، ســرانجام توانسته است با پشتسرگذاشــتن حاشــیههای فراوان، آماده ورود به خدمت شود، این موضــوع را هــم با نشــاندادن وضعیــت اولین هواپیماهــای تحویل دادهشده به ارتش آمریکا و برخی از کشورهای همکار در پروژه ساخت آن نشان داد. با وجود این، هنوز هم در بین خریداران اماواگرهای زیادی درباره قیمت تمامشــده هواپیما در مدلهــای مختلفش وجود دارد. گذشته از اف-۳5، رافال تنها جنگنده حاضر در نمایشهای هوایی بود. رافال تنها جنگنده تولیدی این روزهای فرانســه است که شرکت داسو سازنده آن، با تلاش فراوان در طول چند سال گذشته توانست بازار کساد این هواپیما را با یافتن مشــتریانی در بین کشــورهای عربی و همچنین هند، اندکی تکان دهد. حقیقت آن اســت که رافال در رقابتی تنگاتنگ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.