قاتل آتنا به قتل زن دیگري اعتراف کرد

به گفته دادستان، همسر و برادر متهم در کشف جسد با پليس همكاري کردند

Shargh - - حوادث -

شرق: تحقیقات از مردی که متهم است دختر پارسآبادی به نام آتنا را به قتل رسانده، در حالی ادامه دارد که عامل قتل به کشتن یك زن دیگر اعتراف کرد. به گزارش خبرنگار ما، این دختربچه که 20 روز قبل از خانه خارج شده بود تا نزد پدرش برود، در راه به طرز مشــکوکی ناپدید شد. وقتی پدر آتنا به مأموران گزارش داد دخترش گم شــده است، تحقیقات گســتردهای برای پیداکردن او آغاز شــد و مأموران به مرد جوانی که در همســایگی محل کار پدر آتنا مغازه داشت، مشکوک شــدند و او را بازداشت کردند. هرچند مرد جوان تا دو هفته همچنان منکر قتل دختربچه بود اما در نهایت مجبور به اعتراف شد و توضیح داد بعد از بهقتلرساندن آتنا جسد او را در پارکینگ خانهاش دفن کرده است. گمشدن دختربچه و نحوه قتل او عواطف عمومی در پارسآباد را جریحهدار کرد و شــایعات زیادی در این خصوص مطرح شد. با این حال دادستان اردبیل اعــلام کرد تحقیقات بــه صورت ویژه روی این پرونــده ادامه دارد و متهم به قتل بعد از اعتراف، محل و نحوه دفنکردن جســد آتنا را نشــان داده است و بعد از بیرونآمدن جسد متخصصان پزشکی قانونی بررسیهایی درخصوص نحوه قتل انجام دادهاند. همچنین گزارشهای رســیده حاکی اســت مراسم تشییع جنازه این دختربچه در میان خیل عظیمی از مردم پارسآباد برگزار شده اســت. مردم که از این اتفاق به شدت خشمگین بودند، به مغازه متهم حمله کرده و شیشــههای آن را شکستهاند. مســئولان قضائی و انتظامی پارسآباد از مردم خواســتند آرامش خود را حفظ کنند و به شــایعاتی که درباره نحوه قتل آتنا منتشــر شده است، توجهی نداشته باشــند و منتظر گزارش پلیس و دســتگاه قضائی دراینباره باشند و اطلاعرســانی نیز بهزودی انجام میشود. روز گذشــته پلیس اردبیل درباره قتل آتنا اصلانی در پارسآباد توضیحاتی را ارائه کرد. پلیس اعلام کرد جســد آتنا اصلانی، دختر هفتساله پارسآبادی به پزشکی قانونی منتقل شده و پزشکان متخصص در حال بررسی جنبههای مختلف موضوع و علل تامه فوت وی هستند. در این شرایط ویژه، هم دستگاه قضائی و هم کارآگاهان پلیس اردبیل که با فقدان ســرنخهای لازم قاتل را در همان روزهای اول بهعنوان مظنون دســتگیر کــرده بودند؛ منتظر اخذ نظریه نهایی و قطعی پزشــکی قانونی هســتند. پلیس اردبیل ضمن ابراز همدردی با بازماندگان، از عموم شــهروندان و مدیران کانالهای مختلف انتظار دارد به منظور تسکین درد و کاهش آلام خانواده این عزیز مرحومه؛ از انتشار هرگونه اخبار کذب، غیرموثق، غیرکارشناسیشــده، اعلام انگیزههای واهی و خارج از هرگونه اصول و قواعد اخلاقی و انسانی خودداری کنند.

متهم به ارتکاب قتل آتنا اعتراف کرده و هماکنون در زندان به سر میبرد. بنا بر دســتور رئیس کل دادگســتری استان اردبیل؛ رســیدگی به موضوع به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت خواهد بود. دادستانی مرکز استان بر روند تحقیقات و آزمایشــات تخصصی پزشکی قانونی نظارت ویژه دارد. به محض وصول اخبار نهایی، نتایج از طریق مبادی رسمی و ذیصلاح به اطلاع عموم خواهد رســید، بنابراین به شــهروندان عزیز توصیه میشود به انتشار اخبار از مبادی غیررســمی توجهی نکنند. دادســتان پارسآباد گفت: هیچ پروندهای از پزشــکی قانونی مبنی بر تأیید اختلالات روانی قاتل برایمان ارســال نشــده است. به گزارش خبرنگار ایسنا، طباطبایی، دادستان شهرستان پارس آباد، در نشســت خبری خود با خبرنگاران، با بیان ایــن مطلب افزود: با اقرار متهم به قتل آتنا، پرونده بهعنوان یک ابرپرونده وارد مرحله جدیدی شــد؛ بهطوریکه با پیگیریها و بررسیهای انجامشده، احتمال رمزگشایی چندین پرونده دیگر مانند فوت مشکوک و قتل سربهمهرمانده وجود دارد.

دادستان شهرســتان پارسآباد با بیان اینکه قاتل تمام اقدامات خود را در این زمینه برنامهریزیشــده انجام داده اســت، افزود: ما با یک قاتل حرفهای روبهرو هســتیم که در گذشــته هم چندین پرونده علیه وی تشکیل شده و به دلیل آنها حتی بازداشت هم شده است؛ اما بنا به نبود دلایل کافی، متهم آزاد شــده اســت. طباطبایی درباره اظهارات قاتل افزود: قاتل هیچگونه اختلالات روانی نداشــته و تاکنون دلیلی هم مبنی بر این رفتار از پزشــکی قانونی برای ما ارسال نشده اســت؛ بهطوریکه قاتل تنها انگیزه خود را از این قتل، انگیزه مالی عنوان کرده اســت. طباطبایی از همکاری همســر و برادر قاتل در کشف جســد خبر داد و گفت: با اظهارات متهم مشخص شد خانمي که 2سال قبل در روستاي مجیدآباد جســدش پیدا شده بود نیز بهدست این شخص به قتل رسیده است و احتمال ميرود متهم قتلهاي دیگري هم انجام داده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.