فرد مظنون به قتلِ یک تبعه خارجی در مشهد دستگیر شد

Shargh - - حوادث -

ایرنا: مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری خراســانرضوی گفــت: فرد مظنون بــه قتل یک تبعه عراق در مشــهد دستگیر شــده و هماکنون در بازداشت به سر میبرد. محمود کریمی افزود: نعمه هادی عبدالحسین از اتباع کشور عراق شب 27 فروردین گذشــته از هتل محل اقامت خود در مشهد خارج شده و دیگر بازنگشته بود. وی ادامه داد: در پی این رخداد، صبح روز بعد جســد فردی مجهولالهویه در دوراهی طرقبه - شــاندیز پیدا و پس از تطبیق مشــخصات و بررســی دیانای مشخص شد جســد متعلق به همین تبعه عراق است.

مدیرکل دفتــر امنیتی و انتظامی اســتانداری خراســانرضوی گفت: در بررسی پلیس مشخص شــد فرد مفقودی با شــخصی که وی نیز اصالتا عراقی اســت در ارتباط و همین شــخص دوست و مترجم نعمه هادی بوده اســت. وی افزود: این مرد به مقر پلیس احضار و پس از بهدستآوردن دلایــل کافی علیه نامبرده، بــا هماهنگی قضائی بازداشــت شد و تحت نظر قرار گرفت. وی تاکنون بــه قتل نعمه هادی اعتراف نکرده اما شــواهد و دلایــل موجود مبنــی بر دخالــت وی در این قتل است. بنابراین بررســی دقیق موضوع و بازجویی ادامــه دارد. کریمی در توضیح ایــن دلایل گفت: ظهر روزی که نعمه هادی مفقود شــد، مبلغ 75 میلیون تومان از حســاب مقتول خارج شده و به حساب همین دوستش واریز میشود.

با توجه به قرائن، ســرنخهای بهدســتآمده و تمــاس تلفنی مظنون با مقتــول در روز حادثه مشــخص شد این مرد به شدت به دلیل خرید باغ مقــروض بوده و یکــی از چکهایش به مبلغ 27 میلیون تومان نیز برگشت خورده بود اما در همان روز حادثــه همه بدهیهای خــود را حلوفصل میکند. وی افــزود: دلایل فنی و نیز پیگیری تلفن همراه فرد مظنون نیز حاکی از حضور وی در شب حادثه در باغویلایش در سهراهی فردوسی است. درحالیکه وی مدعی اســت در شــب حادثه در منزل خود حضور داشــته؛ وجود مواد اشتعالزا و چوب در باغ و برخی شواهد دیگر هم از نقش وی در این حادثه حکایت دارد.

مدیرکل دفتــر امنیتی و انتظامی اســتانداری خراســانرضوی گفت: بااینحــال تحقیقات برای روشنشــدن ابعاد جنایت و شناســایی همدستان احتمالی متهــم ادامه دارد. وی فعلا روانه زندان مشهد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.