پنج قاره

Shargh - - حوادث -

25 کشته و 25 ناپدید در سیل ژاپن ایرنا:

در پی وقوع ســیل عظیــم در بخشهایی از جنوب ژاپن دستکم 25 نفر کشته، 25 نفر ناپدید و با تخریــب صدها خانه تعداد زیادی از مردم این مناطق به مکانهای امن منتقل شــدند. انتشــار این اخبار از سوی رســانههای ژاپنی در حالی صورت میگیرد که سیل و بارشهای ســنگین هفته گذشته در این کشور زندگی بیش از نیم میلیون نفر را مختل کرد و هزاران نفر مجبور به ترک خانههای خود شدند. تلویزیون ژاپن در گزارشی، بیشترین تلفات و خرابیهای صورتگرفته را منطقه کیوشــو اعلام کرد که علاوه بر مرگ 25 نفر در این منطقه، از سرنوشــت 25 نفر دیگر اطلاعی در دست نیست. خبرگزاری کیودوی ژاپن هم بارندگیها را در بیســابقه توصیــف و اعلام کرد کــه با طغیان رودخانهها در این مناطق، بخشهایی از جزیره کیوشو در جنوب ژاپن به زیر آب رفته است. افزون بر این اعلام شده که برای نجات هزاران نفر از مردم گرفتار در سیل، نیروهای نظامی وارد عمل شدهاند.

بازداشت18 پلیس پرتغال به اتهام شکنجه فیگارو:

دادســتان لیســبون پرتغال اعلام کرد: 18 پلیس امنیت عمومی که به صورت رسمی به دزدیدن و شکنجه شش فرد با اصالت آفریقایی، متهم بودند، بازداشت و به دادگاه این کشور معرفی شدند. فیگارو نوشــت: «آدمربایی، جعل ســند، زدن اتهــام دروغ، توهین، خشــونت، شــهادت دروغ، شــکنجه و دیگر رفتارهــای بیرحمانه و اهانتآمیــز» اتهامهای این 18 پلیس اعلام شده است. تحقیقات در این زمینه با کمک پلیس قضائی و در یک اقدام بیسابقه به دلیل ماهیت نژادپرستانه این جرائم، صورت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.