دستگیری عوامل جنایت قتل خانوادگی در پاکدشت

Shargh - - حوادث -

میــزان: فرمانده انتظامی ویژه شــرق اســتان تهران از دســتگیری دو نفر از عوامل جنایت قتل خانوادگی در شهرســتان پاکدشــت خبــر داد. به گزارش مرکز اطلاعرســانی فرماندهــی انتظامی ویژه شرق اســتان تهران، سردار عبدالرضا ناظری گفــت: در پی اعلام کشــف یک جســد در کانال انتقال آب در یکی از مناطق شهرســتان پاکدشت، رســیدگی به ایــن پرونده در دســتور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت. وی افزود: در بررسیهای بهعملآمده از جسد متوفی مشخص شد که مقتول بر اثر خفگی و پرتاب از ارتفاع دچار جراحات فراوان شده و جان خود را از دست داده است.

وی تصریــح کــرد: مأموران پلیــس آگاهی در تحقیقات از خانواده و دوستان مقتول، به اختلاف خانوادگــی میان وی و همســرش پــی بردند که وقوع قتل به وســیله باجناق با همدستی همسر مشــخص شد. فرمانده انتظامی ویژه استان تهران افزود: در بازجوییهای بهعملآمده مشخص شد که مقتول ابتدا به وسیله همسر مسموم شده و در حالت نیمههوشیاری، از سوي باجناق به خارج از شــهر منتقل و داخل کانال آب انداخته میشود. ناظــری تصریح کرد: دو متهم به قتل به وســیله مأموران پلیس آگاهی دستگیر و با تکمیل پرونده براي ســیر مراحل قانونی با مراجع قضائی ارجاع داده شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.