دستگیری زوج قاچاقچی با 2 میلیارد ریال گوشی تلفن همراه

Shargh - - حوادث -

پلیس: فرمانده انتظامی شهرستان شاهینشهر از کشف یک محموله گوشــی خارجی قاچاق به ارزش دو میلیارد ریال خبر داد. سرهنگ «رجبعلی مختاری» اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان شاهینشــهر حیــن کنترل خودروهــای عبوری از محــور شاهینشــهر به کاشــان به یک دســتگاه سواری پراید مشکوک شدند و آن را متوقف کردند. وی ادامــه داد: در بازرســی از این خودرو بیش از 305 دســتگاه گوشی هوشــمند، 59 عدد گوشی تلفن بیســیم ثابت، تعــداد 140 عدد باتری تلفن همراه، تعداد هزارو 100 عدد شــارژر تلفن همراه و تعداد 108 دهنی گوشــی تلفــن ثابت خارجی بدون مدارک قانونی گمرکی کشــف شد. این مقام انتظامی بیان کرد: در این رابطه یک مرد و یک زن دستگیر و پس از تشکیل پرونده براي سیر مراحل قانونــی به مراجــع قضائی تحویل داده شــدند. سرهنگ مختاری با اشــاره به اینکه این محموله از جنوب کشــور بارگیری شده و در حال انتقال به تهران بود، افزود: ارزش محموله کشفشــده به وســیله کارشناسان مربوطه دو میلیارد ریال اعلام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.