سقوط مرگبار چاه فاضلاب 3 نفر را به کام مرگ کشاند

Shargh - - حوادث -

فارس: حادثه وحشــتناک سقوط چاه فاضلاب در سهراهی اهر، پشت کبریتسازی، مرگ سه نفر را رقم زد. مســئول روابطعمومی اورژانس استان آذربایجانشــرقی با اعــلام این خبــر اظهار کرد: گزارش حادثه ســاعت 9:45 صبح بیســتویکم تیــر به مرکــز اورژانس تبریز اطلاع داده شــد و با توجه به اطلاعات رســیده از محل، ســه دستگاه آمبولانس و اکیپ اورژانس به محل اعزام شدند. وحید شــادینیا در ادامه گفت: پس از رهاسازی مصدومــان محبــوس به وســیله آتشنشــانی، کارشناسان اورژانس مستقر در محل حادثه پس از بررسی وضعیت مصدومان که فاقد علائم حیاتی بودند، سریعا اقدامات درمانی پیشبیمارستانی و احیای قلبی - ریوی پیشــرفته را شروع کردند و تا بیمارستان امام رضا )ع( تبریز ادامه دادند. مسئول روابطعمومی اورژانس اســتان آذربایجانشرقی ابراز کرد: متأسفانه اقدامات مؤثر نبود و فوت سه مرد ‪40 29،‬ و 30 ساله تأیید شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.