کلاهبردار 530میلیاردی دستگیر شد

Shargh - - حوادث -

میــزان: فرمانده انتظامی اســتان لرســتان از دســتگیری متهم و کشــف کلاهبرداری به ارزش 530 میلیــارد ریــال در خرمآباد خبر داد. ســردار محمد قنبری گفــت: در پی مراجعه پیمانکار یک شــرکت و اعلام اینکه یک نفر مقادیر زیادی از وی کلاهبرداری کرده اســت، موضوع در دســتور کار مأموران پلیس آگاهی قــرار گرفت که با کارهای اطلاعاتی و تحقیقات جامع کلاهبردار شناسایی و دستگیر شد.

این مقام ارشــد انتظامی استان لرستان اظهار کرد: متهم بــه جرم خود اقرار کــرد که بهعنوان نماینده شــرکت موردنظــر از موقعیت شــغلی سوءاستفاده و با جعل اســناد مبلغ 530 میلیارد ریال از درآمد شــرکت را به حساب شخصی خود واریز کرده اســت. ســردار قنبــری در پایان گفت: متهم همراه پرونده برای ســیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.