بگذار شنناکرهدانلخلافجه «هتنآرب؛ا وز« » تسینماجرکاپبریه»تا «هتجر » دنرروخبهتشود

Shargh - - هنر -

بهنــاز شــیربانی: «جدال بیحاصــل». ایــن را احمد طالبینژاد میگوید در توصیف اختافات اخیر شــورای صنفی نمایش با گروه ســینمایی هنر و تجربه. اختاف، بــا صحبتهای همایون اســعدیان، رئیس این شــورا، درباره چگونگی نمایش فیلمهای گروه «هنر و تجربه» آغاز شــد. اسعدیان در نامهای به مدیر موزه سینما از او خواست فقط ســئانسهای دو و چهار سینما فردوس را بــه نمایش فیلمهای گروه «هنر و تجربه» اختصاص دهند و بقیه ســئانسها در اختیار فیلمهای سرگروهها قرار گیرد. او در نامهاش تهدید کرد اگر این تغییر اعمال نشــود، دیگر برای این ســینما حواله صادر نمیشــود. ارسال نامه رئیس شورای صنفی نمایش به مدیر موزه سینما برای حذف سئانسهای «هنر و تجربه» واکنش امیرحسین علمالهدی را در پی داشت. او در یادداشتی نوشــت: «بیش از یک ســال است که شــورای محترم صنفی نمایش خانه سینما با دلایل واهی در حال چوب لای چرخ گذاشــتن مهمترین دســتاورد دولت یازدهم در حوزه فرهنگ و هنر اســت! تعجــب نمیکنم از این اقدام چون دعوای ســینمای بدنه با ســینمای اندیشه از زمــان دعــوای قابیل و هابیل قابل ردیابی اســت... . عزیزان شورا، در انتهای نامه رئیس محترم آن شورا ذکر شــده اســت که بهنحوی معضل حل شود! القصه، باز منتظر جلوگیری از رفتارهــای غیرقانونی و محفلی آن شــورا دراینباره به وسیله شورایعالی اکران و سازمان ســینمایی کشــور هســتیم و در صورت اجرائیشــدن تهدیدات، همــه فعالیتهای هنــر و تجربه متوقف و براساس مصالح این ســینمای نجیب و همراهی خیل دســتاندرکاران آن و اطاع از تصمیــم نهایی رئیس محترم سازمان سینمایی تصمیمی اتخاذ خواهد شد».

جدال بیحاصل

پس از تجربههــای ناموفق در راهانــدازی گروهی ســینمایی بــرای نمایــش فیلمهــای دارای مخاطب محدود و خاص در اواخر دولت هشتم )گروه سینمایی آســمان بــاز در 1383(، اواســط دولت نهــم )گروه ســینمایی مخاطب خاص در 1386( و اواســط دولت دهــم )گــروه ســینمایی مخاطب خــاص در 1390 ؛) ســرانجام در دولت یازدهم )ســال 1392( برای پاسخ به نیاز سینمای ایران و با توجه به ضرورتهای حاصل از تحولات تکنولوژیک و فرهنگی در ســطح جهانی و ملی، برای نمایش این دسته از فیلمها «گروه سینمایی هنر و تجربه» شــکل گرفت. همانطورکه علمالهدی نوشــت، «ســینمای هنر و تجربه» پاســخی منطقی و کارشناسی به مطالبات فروخفته و پاسخنگرفته بخش مهمی از فعالان تاریخ ســینمای ایران اســت. صدها فیلم مهم تاریخ ســینمای ایران کــه دارای ارزشهای هنــری و تجربــی بودهاند، بــه دلیل فقــدان عوامل و شــاخصها و جاذبههای اقتصــادی از چرخه نمایش ســینماها حذف شــدهاند یا به بدتریــن نحو ممکن در صورت نمایش در ســینماها، تحقیر و سرکوب شدهاند. احمد طالبینــژاد، منتقد، درباره تأثیر ســینمای هنر و تجربه بر جریان ســینمای کشــور به «شرق» میگوید: «صحبــت از اکران فیلمهای غیرمتعارف در ســینمای ایران به ســالها پیش برمیگــردد و مصائبی که برای اکران چنین فیلمهایی در جریان بوده اســت. واقعیت این اســت که این روزهــا کمتر کســی از این موضوع صحبت میکند که اگر امروز از ســینمای تجربی حرف میزنیم، اگر در دهه 50 ســینما کاپری از سوی مهدی میثاقیه بنا نمیشد و فیلمهای خارج از جریان معمول سینمای آن دوران مثل طبیعت بیجان و مغولها و... در آن نمایش داده نمیشــد، معلوم نبود که آیا از آن جریان ســینمایی در ایران چیزی به جا میماند یا خیر؟ او ادامه میدهد: «بعد از انقاب تعدادی از این جنس فیلمها ســاخته شــد که امکان نمایش در سینماها را پیدا نکرد و عما در آرشیو ماندند و پیش از آغاز به کار ســینماي هنر و تجربه بسیاری از جریانهایی که سعی داشــتند این نوع ســینما را ســرپا نگه دارند، شکست خوردند و گروه سینمایی هنر و تجربه عما نقطه امید بسیاری از فیلمسازانی شــد که به هر دلیلی عاقهای به ســاخت فیلمهای تجاری ندارند و به نوع دیگری از فیلمســازی عاقهمندند ». طالبینژاد در بخش دیگری از صحبتهایــش میگویــد: «نوعی از ســینما وجود دارد که قرار نیست همه مردم برای دیدن فیلمهایش هجوم بیاورند. در کتــاب به روایت ناصر تقوایی که به نــگارش درآوردهام، تقوایی جمله زیبایــی درباره این ســینما میگوید و آن این است که: «این نوع از فیلمها وظیفه توســعه زبان ســینما و اشــاعه فرهنگ و هنر ســینما را بر عهده دارند ». تأثیر این نوع فیلمها بیشــتر روی کسانی اســت که یا مربوط به قشری است که در رشــته ســینما تحصیل میکنند یا هنرجویان سینمایی یا مخاطبانی که این نوع ســینما را میپسندند و هنر و تجربه بنا شــد به نیاز بخشــی از مخاطبان سینمای ما که عاقهمند به چنین فیلمهایی هســتند پاســخ داده شــود. او در ادامه میافزایــد: «در این مدت فیلمهای دیگری نیز در گروه ســینمای هنر و تجربه اکران شــد که به اصطــاح چرخش بچرخد و اکــران فیلمهای هنری هیچ ضربهای به ســینمای بدنه نمیزند و اتفاقا بخش دیگری از مخاطبان سینمای ایران را راضی نگه میدارد. نمیدانم صحبتهای اخیر آقای اســعدیان دقیقا درباره چیســت؟ و چرا از جایگاه مدعیالعموم بــه جدال با جریان هنر و تجربه آمده اســت؟ و از نظر من این جدال بیحاصلی اســت. طالبینژاد در بخش دیگــری از صحبتهایش میگوید: «دوســتانی که در حیطه ســینمای هنر و تجربــه کار میکنند، پشــتوانه آینده ســینمای ایران هســتند و اتفاقا این سینما نیاز به حمایت دارد و سینماگرانی امثال امیریوسفی و شهرام مکری و فیلمســازان درخشــانی از این دست روزبهروز به تعدادشــان اضافه میشود و این جریان سینمایی در حال رشد است».

او ادامه میدهد: قطعا من هم انتقادهایی به گروه ســینمایی هنر و تجربه دارم که آنهــا را در مواردی به آقــای علمالهدی انتقــال دادم؛ امــا متعجبم که چرا عدهای تیشــه به ریشــه آن میزنند؟ در تمام ‪38 37،‬ ســالی که درباره سینمای ایران نوشتم و سعی کردم به سینمای ایران کمک کنم، وظیفه خودم میدانم مقابل جریان تخریب سینمای هنر و تجربه نیز بایستم و از این گروه سینمایی و تأثیری که در فضای سینمای ایران دارد حمایت کنم».

باید برای ادامه مسیر فکری کرد

اما سیروس الوند درباره گروه سینمایی هنر و تجربه و تأثیراتی که بر جریان حرفهای سینمای ایران داشته، به «شرق» میگوید: «نفس وجود گروه سینمایی هنر و تجربه خوب اســت. این گروه سینمایی زمانی بهوجود آمــد که برخی فیلمهــا نیاز به نمایش داشــتند و در چرخه حرفــهای نمایش هم جایی نداشــتند و هنر و تجربــه به کمک این فیلمها آمــد». او ادامه میدهد: «اما در این میان برخی فیلمها در این گروه ســینمایی به نمایش گذاشــته شــد کــه خیلی ارتباطــی با هنر و تجربه نداشــت و الان این گروه ســینمایی به جایی رسیده است که باید درباره ادامه مسیرش برنامهریزی کرد. این موضوع ارتباطی هم با مدیریت یک نفر ندارد و نمیتوان به آقــای علمالهدی انتقاد کرد. مقصودم این اســت که باید برای ادامه مسیر فکری کرد که هر فیلمی در این گروه ســینمایی نمایش داده نشود، مثا فیلم فروشنده فیلمی نیســت که بتوان در اکرانهای گــروه هنر و تجربه جــای داد و نفس حضــور هنر و تجربه برای فیلمهایی است که حقیقتا نیاز به فضایی برای دیدهشدن دارند». نهال «هنر و تجربه»، نوپاست؛ اما به گواه بســیاری از دســتاندرکاران هنر هفتم در پاسخ به مهمترین مطالبات سینمای ایران در چند سال گذشــته موفق بوده. امید است این نهال با همیاری و همــکاری مجموعه نهادها، دولت، صنوف ســینما و مخاطبان فعال سینما تبدیل به درختی تنومند شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.