طول کشید تا بیضایی فیلم بسازد

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

پرویز جاهد، منتقد و پژوهشگر سرشناس کشــور، در گفتوگویــی مفصل درباره ســینمای پس از انقاب گفته اســت. ســینمای پس از انقاب وامدار چه کســانی اســت و چگونه به پیشرفت امروزی خود رســیده؟ پرویز جاهــد میگوید: خیلی طول کشــید تا امثال بیضایی و دیگران توانســتند دوباره فیلم بسازند. بیضایی با «مرگ یزدگرد» شروع میکند. تقوایی خیلی دیرتر. کیمیایی «خط قرمز» و مهرجویی «مدرسهای که میرفتیم» را میســازد که همه یکجورهایی سیاسی هســتند و به انقاب ربط دارند و همگــی در گفتمان سیاسی، انقابی و تاریخی ساخته میشوند. به گزارش ایلنــا، جاهد میگویــد: اصا وضعیت ســینما بعد از سالهای ابتدای انقاب یک وضعیت برزخی است. در آن زمان روی موجودیت ســینما بحث بود؛ اینکه باید باشد یا نباشد. سینما بهعنوان مظهر رژیم فاسد گذشته و پدیــدهای مبتذل مطرح بــود و انقاب یکجورهایی با یورش به ســینماها، میکدهها و فاحشهخانهها آغاز میشــود؛ یعنی همه اینها در یک ردیف قرار میگیرند و مورد خشم جامعه مذهبی و انقابیاند. در آن زمان ســینما از نگاه برخی انقابیون و بخشهایی از مردم جامعه، در کنار فحشا و میخوارگی قرار میگیرد. دیدگاه عمومی به سینما منفی است و به آن بهعنوان پدیدهای مذموم و شیطانی نگاه میشود. خیلی طول میکشد تا از این وضعیت رها شویم. در آن سالها تاش و مبارزه اصلی ســینماگران برای اثبات مشــروعیت سینما در جامعه ایران است. اگر فتوای امام خمینی)ره( نبود که گفت سینما با فحشا فاصله دارد، اصا امروز سینمایی در ایــران وجود نداشــت؛ چــون خیلــی از روحانیون سنتگرا با موجودیت سینما مخالف بودند و وجودش را نمیخواســتند. اگر آن فتوا نبود، اصا ســینما ادامه پیدا نمیکرد. در چنین وضعیت برزخیای که ســینما بین ماندن و نماندن معلق است، خود سینماگران هم باتکلیف هســتند. ســینماگران قبل از انقاب و همه عوامل سینما درگیر آن هستند. عده زیادی که ترسیدند، جمع کردنــد و فرار کردند و عده زیــادی هم بهخاطر فعالیتشــان در فیلمفارســی و ســینمای جاهلــی به محکمهها فراخوانده شدند. موجنوییها یا سینماگران روشــنفکر با اینکه به دید دیگری به آنها نگاه میشد و بههرحال کمتر آلوده فساد سینمای فارسی بودند یا از دید نظام موجــود و نیروهای انقابی آلوده نبودند، اما بازهم وضعیت روشنی نداشتند. وی میافزاید: خیلی طول کشــید تا امثال بیضایی و دیگران توانستند دوباره فیلم بســازند. شاید حداقل یکی، دو سال. بیضایی بعد از انقاب با «مرگ یزدگرد» شروع میکند. تقوایی خیلی دیرتر شروع میکند. کیمیایی «خط قرمز» و مهرجویی «مدرســهای که میرفتیم» را میســازد که همه اینها یکجورهایی سیاسی هســتند و به انقاب ربط دارند. مهرجویی بعد به فرانســه مهاجرت میکند، اما خیلی آنجــا نمیماند و زود به ایــران برمیگردد. بیضایی در یک بســتر تاریخی، یک وضعیت انتقالی را از یک دوره تاریخــی به دوره تاریخی دیگر بــا نمایشنامه و فیلم درخشانش )مرگ یزدگرد( نشان میدهد که در آن بین وضعیت انقابی و دگرگونی سیاســی در جامعه ایران امــروز و انقاب، با وضعیت تاریخی پیش از اســام و تغییر حکومت ساســانی شباهتهایی وجود دارد. این فیلمها در گفتمان سیاســی، انقابی و تاریخی ساخته میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.