رسانه ها نباید گمانه زنی کنند

واکنش صالحی امیری در باره ماندنش در ارشاد :

Shargh - - هنر -

گــروه هنر: وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی با بیان اینکه نظارت بســیار قــویاي بر فیلمها وجود دارد، تصریــح کرد: «دربــاره فیلم «اکســیدان» نیز همه مراحل مربوطه طی شــده است». به گزارش ایســنا، ســیدرضا صالحیامیری در حاشیه جلسه هیئتدولت با اشــاره به موضوع نظــارت بر اکران فیلمهای ســینمایی اظهــار کرد: «همــه میدانند فرایند نظارت بســیار قویاي بر فیلمها وجود دارد و ایــن نظارت تا مرحله اکران ادامه مییابد و درباره فیلم «اکسیدان» نیز همه مراحل مربوطه طی شده است». صالحیامیری همچنین درباره واکنشهای برخــی نمایندگان مجلــس درباره فیلم اکســیدان اظهار کــرد: «نمایندگان مجلس نامــهای در زمینه فیلم «اکســیدان» به من نوشتند و نارضایتی داشتند که من جلســهای را با نمایندگان برگزار کردم و قرار شــد که آنان ابتدا فیلم را ببینند و بعد از دیدن فیلم جلســهای برای بررسی محتوای آن برگزار شود». او افزود: «از نظر ما جهتگیری کارگردان و تهیهکننده برای دفاع میان اقلیتها و ادیان بوده اما این که چه میزان در این هدف موفق بودهاند یا نه، بحثی ثانوی اســت. اما نکته مهم اینجاست که ما نمیتوانیم به صرف یک اعتــراض و یک قضاوت یــک فیلم را از صحنه اکران خارج کنیم یا موضع خاصی درباره آن داشته باشیم». وزیر ارشــاد در پاسخ به این پرسش که آیا برای حضور در کابینه جدید با او صحبت شده یا خیر؟ اظهار کرد: «به نظرم نباید رســانهها در این زمینه گمانهزنی کنند و شخص رئیسجمهور برای مشــخصکردن همکارانش تأثیرگذار است و همه ما بــاور داریم که باید کمک کنیــم تا رئیسجمهور بهترین کابینه را تشکیل دهد و من هم بهعنوان یک همکار همیشه در کنار رئیسجمهور هستم و آنچه برای ما آرزو اســت موفقیت رئیسجمهور در پاسخ به مطالبات مردم است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.