خریدهای بینالملل از یآذارمای یهرااجرنائییامنشوادز طریق نرمافزار IFS

Shargh - - آيتي - مجید هدایتی

دوازدهمین کنگره اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه APPU() از دوازدهم تا شانزدهم تیرماه با حضور ۳۲ کشور این منطقه به میزبانی شــرکت ملی پســت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد تا برای چهار سال ریاست شورای عالی مدیــران این اتحادیــه به ایران داده شود. پستبانک ایران هم که در برگزاری این کنگره همکاری تنگاتنگی با شــرکت ملی پســت داشت، رسما بهعنــوان بانــک عامل بــرای اجرای ســرویس بینالمللــی IFS کــه یک ســرویس تبادل حوالجات اســت، به اتحادیه جهانی پســت معرفی شد و رسما به ملاقاتهای دو و چند جانبه برای توافق بر ســر میزان حد اعتباری تبادلات مالی خرد با کشورهای حاضر در این کنگره کــه از اعضای اتحادیه پســتی آســیا و اقیانوســیه بودنــد، پرداخت. سیســتم مالــی بینالمللــی اتحادیههای پســت )تبادلات مالی بینالمللی خــرد IFS،) نظام مالی ارتباطی لحظهای است که امکان تراکنشهای مالی خرد را میان بیش از ۱۹۰ کشــور عضو اتحادیه جهانی پســت UPU() با ســرعت و امنیــت بالا و هزینه پایین فراهم میکند. این سیستم درواقع بستر تبادل حوالجات بینالمللی خرد اســت که از سوي بانکهــای عامل معرفیشــده بــه اتحادیه جهانی پســت، به مبادلات مالی میان کشــورها میپردازد و بهعنوان مثال دانشــجویانی کــه در خارج تحصیل میکننــد، میتوانند بــرای نقــل و انتقالهای مالی خــود از این نرمافزار اســتفاده کنند و حتی کســانی که میخواهنــد خریدهای خارجی انجــام دهند، با استفاده از این بستر اقدام به نقل و انتقال وجه کنند.

خســرو فرحــی، مدیرعامل پســتبانک ایران، با تأکید بر اینکه اگر برجام به فرجام نمیرســید قطعا نمیتوانســتیم برگزاری چنین کنگرهای را در داخل کشــور داشــته باشــیم، میگوید: «با توجه به اینکه اتحادیه پست جهانی از مؤسسات تخصصی وابسته به ســازمان ملل متحد اســت، از قوانین بینالمللی تبعیت میکند و بنابراین اگر همچنان کشور ما درگیر شــرایط تحریم بود، نمیتوانســتیم برگزاری کنگره اتحادیه پســت آسیا و اقیانوســیه را در داخل کشور داشته باشیم». به گفته او پستبانک علاوه بر روابط کارگــزاری و فعالیتهــای ارزی و بینالمللی که از طریق کارگزارهــای مختلف بانکی در سراســر دنیا انجام میدهد، دارای امتیــاز انحصاری عضویت در پستبانکهای دنیاست که از یک شبکه اختصاصی مالی برخوردار هستند.

او معتقد اســت قبــل از رویکارآمدن این دولت با توجه به شــرایط تحریمی حاکم بر کشــور، امکان حضور در شبکه IFS وجود نداشت و درحالحاضر با رفع تحریمهای ظالمانه فرصتی برای آغاز مذاکرات و مکاتبــات با پســتبانکهای دنیا بــرای اتصال به این بســتر تبادل مالی به وجود آمده است. براساس اظهــارات فرحی، قرار اســت در روزهــای پنجم و ششم مردادماه سال جاری تعدادی از کشورها برای راهاندازی و اتصال متقابل بــا ایران از طریق IFS به کشــورمان بیایند و عملا راهاندازی خدمات این بستر به صــورت دو یا چند جانبــه آغاز شــود. او درباره احتمال بهبنبستخوردن فعالیتهای این نرمافزار با لغو تعهدات طرفهــای مقابل ایران در مذاکرات سیاســی و هستهای، بیان میکند: «با توجه به اینکه این نرمافزار برای تبادل منابع خرد توســعه یافته و سقف هر تراکنش در نهایت ۱۰ هزار دلار است، بعید میدانم در شرایطی که اشاره کردید، تغییری در روند فعالیــت آن به وجود آید». به گفتــه او این نرمافزار واقعا برای خارجیهایی که در ایران زندگی میکنند و بالعکس، بســیار کارگشاســت؛ با توجــه به اینکه قریب به سه میلیون خارجی در ایران زندگی میکنند و همین تعداد ایرانی نیز در کشــورهای دیگر است، IFS یک تســهیلکننده مناســب برای تبادلات مالی خرد و به نوعــی خریدهای آنان اســت. او فعالیت ایــن نرمافــزار را مانند صرافــی اما با نــرخ کارمزد بســیار پایینتر و امنیت بسیار بالاتر قلمداد میکند و میافزاید: «حتی نرخ کارمــزد نقل و انتقالات مالی در این بستر از کارمزدهای بانکی بسیار پایینتر است و ایــن جاذبه لازم را برای مــردم ایجاد میکند تا به سمت استفاده از آن بیایند.»

راهانــدازی عملیاتــی ســامانه تبــادلات مالــی بینالمللی خرد

محمدحســین مهرانــی، عضــو هیئتمدیــره پستبانک ایران هم که بهعنوان مقام ارشد از سوی ایــن بانک در مذاکرات دو و چند جانبه هیئت ایرانی با کشــورهای حاضر در دوازدهمیــن کنگره اتحادیه پســتی آسیا و اقیانوسیه حضور داشت، بیان میکند: «تبادلات مالی بینالمللی با این ابزار ممکن میشــود و اغلب کشــورهای عضــو اتحادیه جهانی پســت از این بســتر برای پرداختهــا و حوالجات خرد تا ســقف هر تراکنــش حداکثر ۱۰ هــزار دلار اســتفاده میکنند». او میگوید: «عمده کشورهای مخاطب مردم ایــران در تبــادلات مالی خرد، دارای بســتر IFS هســتند و از ایــن ظرفیت میتوان برای توســعه دولت الکترونیــک، ارتباطــات G2G و بانکداری خرد بینالمللی بهره برد». او ادامه میدهد: «ماه آینده مسئولان نرمافزار سیســتم مالــی بینالمللی IFS() که به نوعی شبیه به سوییفت بانکــی و البتــه بــا محدودیــت در پرداخت است، از دفتر اتحادیه پستی بینالمللــی در ســوئیس بــه ایران میآیند تا ســامانه را در پســتبانک نصب کنند؛ پیشبینی میشود این سامانه از آذرماه ســال جاری IFS به صورت عملیاتی شــروع به کار کند».

طبــق اظهــارات مدیرعامــل پســتبانک ایران تا موقــع نصب عملیاتــی این نرمافزار در ســامانه پســتبانک ایران در ارتباط با توافقات دوجانبه این بانک با کشــورهای طرف مبادلات ارزی و حوالجات خرد برای تعیین ســطوح اعتباری باید دســت نگه داشــت زیرا در گام نخســت قرار اســت اتصال این نرمافزار به شــکل آزمایشــی با دو کشور فعال روی IFS برقــرار شــود. البتــه نباید از اهمیــت برگزاری کنگرهای به وسعت اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه در کشــورمان و آغاز ریاســت ایران بر شورای عالی مدیران این اتحادیه به مدت چهار سال غافل شد؛ با چنین پتانســیلی قطعا دست پستبانک برای شروع فعالیت در زمینــه تبادلات مالی بینالمللی خرد باز خواهد بود و اعتماد کشــورهای طرف حساب ایران در این مبادلات، راحتتر از پیش جلب خواهد شــد. طعم بهرهمنــدی از خدمات این نرمافــزار تبادلات مالی بینالمللی خــرد را عملا از بخش پایانی نیمه دوم ســال خواهیم چشــید و برای قضــاوت درباره نحوه خدماتدهی آن همچنان زود است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.