۷۰۰ هزار نفر در تهران اینترنت نامحدود دارند

Shargh - - آيتي -

ایســنا: به گفته معاون شــرکت مخابرات ایران: درحالحاضر حــدود ۷۰۰ هزار نفر در اســتان تهران اینترنت نامحدود دریافت میکنند. مشترکان با شرکت مخابرات قرارداد با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بستهاند که با این قرارداد، سرعتشان پایین است؛ بنابراین امیدواریم مصوبه سازمان تنظیم مقررات رادیویی تصویب شده و مشــترکان قراردادهایی با سرعت بالا با ما ببندند تا کیفیت اینترنت برایشــان افزایش یابد. داوود زارعیان دراینباره بیان کرد: «درحالحاضر شــرکتهای FCP اینترنــت را به صــورت حجمی خریــداری کرده و بر مبنای آن، به شرکت زیرساخت پول پرداخت میکنند؛ بنابرایــن باید بــه همین ترتیب هم بفروشــند. قطعا اگر ســازمان تنظیم مقــررات، مصوبهای بــرای ارائه ســرویس نامحدود ارائه دهد، همه ساختار واگذاری اینترنت در کشــور تغییر خواهد کــرد و مخابرات نیز تابــع تصمیمات جدید خواهد بــود». او افزود: «ارائه بســتههای اینترنتی، به این بســتگی دارد که مشترک چه سرعتی را خریداری کند. برخی از مشترکان ممکن است درخواست ســرعت پایین داشته باشند و برخی نیــز اینترنت نامحدود با ســرعت بــالا بخواهند. باید دید آیا ســازمان، حداقل سرعتی را تعریف میکند که مشترکان اینترنت با سرعت ۶۴ و ۱۲۸ کیلوبیت نگیرند یا خیر. همه این مسائل بستگی به این دارد که سازمان چــه مصوبــهای را تصویب کند». او ادامــه داد: «هر مصوبهای از سوی کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شود، منافع شــرکتهای FCP و منافع مشترک را در نظر میگیرد. اگر ســازمان تنظیم مقررات مصوبهای برای ارائه ســرویس نامحــدود ارائه دهد، ســاختار دریافت اینترنت از زیرســاخت و واگذاری به مشترکان تغییــر خواهد کــرد و مخابرات نیز تابــع تصمیمات جدید خواهد بود». او گفت: « درحالحاضر، مصوبات ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی، ناظر بر این اســت که اینترنت به صورت حجمی فروخته شــود، البته این مصوبه در حالی اســت که ما تعداد زیادی مشــترک نامحدود داریم. طبیعتا اگر ســازمان تنظیم مقــررات رادیویــی مصوبهای را در راســتای ارائــه اینترنت نامحدود تصویب کنــد، در تعرفهها و تعامل شــرکتهای PAP و FCP با شرکت ارتباطات زیرســاخت تغییر ایجاد میشود». به گفته او، با تغییر مصوبه سازمان، شــرکتهای PAP به شکل دیگری زیرســاخت و تأمینکننــدگان اینترنــت را خریــداری میکنند و همچنین به شیوه جدید واگذار خواهند کرد؛ بنابراین به نظر میرســد مصوبه جدید میتواند یک هماهنگی بین آنچه کــه PAPها و FCPها خریداری میکنند، با آنچه واگذار میکنند، ایجاد کند. مخابرات نیــز درحالیکه معتقد اســت در مصوبــه جدید هم منافع شــرکتهای FCP و هم منافع مشترک در نظر گرفته میشود، قطعا آن را اجرا خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.