۴۰ میلیون گوشی هوشمند و ۱۰۰ میلیون سیمکارت در دست ایرانی ها

Shargh - - آيتي -

مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرساخت میگوید: «سرانه دسترســی کاربران ایرانی به اینترنت با رشد ۳۵برابری به ۳۵ کیلوبیت برثانیه در چهار سال اخیر رســیده اســت ». محمدجواد آذریجهرمی این آمار را در جلســه فراکسیون شفافســازی و سالمسازی اقتصــاد و انضباط مالی مجلس شــورای اســلامی بیــان کرده و ادامه داده اســت : «ارزش بازار فناوری اطلاعات کشــور حــدود ۳۶ هــزار میلیــارد تومان برآورد میشــود که ۹۲ درصد آن را سایر بخشهای اکوسیستم ارتباطاتی تشکیل میدهد و هشت درصد این بازار متعلق به زیرســاخت اســت. بر این اساس ارزش بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات باید در ســه ســال آینده بــه ۹۰ هزار میلیارد برســد ». به گفته او در سه ســال گذشته مبلغ دو هزار میلیارد تومان در این بخش سرمایهگذاری شــده است و کاهش نرخ دسترســی به محتوای بومی، کاهــش تعرفه پهنای باند، تضمین کیفیت خدمات و نیز پایش شاخصهای کیفی ازجمله ثمــرات اقدامات صورتگرفته در این بخش اســت. او ادامه داده است: «در ابتدای دولت یازدهم چهار میلیون مشترک به شبکه پهنباند ثابت از طریق ADSL و ۳۰۰ هزار مشترک به شبکه پهنباند موبایــل آن هــم فقــط در تهران و کرج دسترســی داشتند اما هماکنون شــمار مشترکان پهنباند ثابث ۱۰ میلیون نفر و پهنباند موبایل به ۴۰ میلیون رسیده اســت در همین حال میزان سرانه دسترسی کاربران ایرانــی بــه اینترنــت در ابتدای دولــت یازدهم یک کیلوبیت بر ثانیه بود که هماکنون این پارامتر به ۳۵ کیلوبیت بر ثانیه رسیده است». او افزوده است: ۴۰« میلیون گوشی هوشمند و صد میلیون سیمکارت در دستان ایرانیهاســت و طبق برآورد اتحادیه جهانی مخابرات ITU(،) تا ســال ۲۰۲۰ ظرفیت این بخش به حدود ســه برابر میرســد». به گفته او هماکنون ۲۴ هزار ســایت خرید اینترنت در کشور وجود دارد و ایران بزرگترین جمعیت کاربران اینترنت در منطقه را از آنِ خود کرده اســت. درهمینحال یک درصد از دامنههای اینترنتی در دنیا به پسوند IR تعلق دارد و ۱.۵ درصد محتوای تحت وب را زبان فارسی تشکیل میدهد. درعینحال ۱۸ هزار تیم توســعه اپلیکیشن و ســه هزار شــرکت دانشبنیان در این بخش فعال هستند و برآورد شــده که هزینه ایجاد یک استارتاپ در این حوزه، یکســوم متوســط ایجاد یک شغل با حداقل صد میلیون تومان هزینه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.