هک تعدادی از سامانههای دانشگاهی

Shargh - - آيتي -

شــرق: مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهــای رایانــهای، بــا اعــلام هک تعــدادی از ســامانههای دانشــگاهی، اطلاعیــهای در این زمینه صادر کرد. بر اساس اطلاعیه این مرکز، پیرو گزارشات دریافتی و بررســیهای انجامشــده از سوی این مرکز در تحلیل حملات صورتگرفته، مشخص شده است علت اصلی رخداد ایجادشده، وجود یک آسیبپذیری در یکی از مؤلفههای جانبی ســایتهای دانشگاهی برای مدیریت و داوری همایشها بوده است. این مرکز ادامه داد: «این آســیبپذیری منجر به بارگذاری یک صفحه از ســوی مهاجمان در وبسایتهای یادشده شده اســت». بررسیهای مرکز ماهر نشان داده است که این رخداد، موجب هیچگونه دسترســی غیرمجاز به محتوای وبســایتها نشده و هماهنگیهای لازم برای تهیه وصله امنیتی انجام و اکثر وبســایتهای دانشــگاهی بهروزرســانی شــدهاند یا در حال انجام بهروزرســانی هســتند. مرکز ماهر بــه همه صاحبان درگاهها و توســعهدهندگان نرمافزارها تأکید کرد قبل از بارگذاری نرمافزارها و افزونههای مختلف، نســبت به رعایت نکات امنیتی و آزمونهای نفوذپذیری، قبل از بهرهبرداری، توجه ویژه به عمل آورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.