آغاز بازرسی گسترده در بازار برای کشف کالای قاچاق

Shargh - - آيتي -

فارس: رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از آغاز بازرسی گســترده در بازار برای کشــف کالای قاچاق، خبر داد. سیدمهدی میرمهدی با اعلام این خبر گفت: «تفاوت این بازرسی با بازرسیهای قبلی در این است که اینبــار فرصت دوبــارهای برای ارائــه مدارک به واحدهای صنفی متخلف داده نخواهد شد». او افزود: «بنا بر گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تأیید وجود کالای قاچاق در همه بازارها، تصمیم برای بازرسی در تمام صنوف اتخاذ شــده و این بازرسی با کمک نیروی انتظامی، تعزیرات، بازرسی اصناف، ستاد مبارزه با قاچاق کالا به صورت گسترده در حال انجام اســت». او گفت: «تفاوت این بازرسی با بازرسیهای قبلی، در این اســت که فرصت دوبــارهای برای ارائه مدارک به واحدهای صنفی داده نخواهد شــد؛ به این معنا کــه اگر کالای بدون مدرک کــه مصداق قاچاق اســت، در واحد صنفی موجود باشــد، به فروشــنده فرصت دوبارهای بــرای پیداکردن و ارائه مدارک داده نمیشــود و در لحظه کالای قاچاق به ســازمان امور تملیکی برای حراج منتقل میشود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.