دولت دوازدهم و مدیریت منابع طبیعی

Shargh - - جامعه - رحيم ملکنيا کارشناس منابع طبيعی

روزهــای انتخاب کابينه دولــت دوازدهم نزديک اســت و گمانــه زنی بــرای انتخــاب وزرا و معاونين رئيسجمهــور ادامه دارد. در اين ميان انتخاب برخی وزرا و معاونين رئيسجمهور و برنامههايشــان برای مديريت منابع طبيعی کشور و دوستداران محيطزيست اهميت بيشتری دارد. وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان وزارت خانــهای کــه ســازمان جنگلهــا، مراتــع و آبخيزداری کشــور در آن قرار دارد، از اين نظر بيشترين توجــه را به خود معطــوف کرده اســت. طرفداران محيطزيست، ســاختار اداری و بخشــی از جامعه با دغدغه حفظ منابع طبيعی، چشم انتظار انتخاب وزير هســتند تا رويکرد وزير جديــد را در قبال بخش کمتر مورد توجه وزارتخانه ببيننــد. تفاوت ماهيتی بخش کشاورزی و منابع طبيعی، تفکيک ساختار تشکيلاتی مديريــت آنها را ناگزير کرده اســت. اگرچــه در ميان گروه طرفــداران تفکيک مديريت کشــاورزی و منابع طبيعــی در اين مورد اختلاف نظرهايــی وجود دارد، ولی همگــی متفقالقول خواهــان تفکيک مديريت منابع طبيعی از وزارت کشاورزی و ايجاد وزارتخانهای جديد هســتند. اما تا زمان محققشدن اين مهم نبايد از مديريت مناسب اين بخش غافل شد. متأسفانه در سالهاي گذشته جنگلها، مراتع و منابع آب کشور با مشــکلات متعددی روبهرو بوده و دچار خسارتهای فراوان شده که يکی از عوامل اين آسيبها، قرارداشتن مديريت اين بخش در وزارت جهاد کشــاورزی است. اين وضعيت باعث شــده منابع طبيعــی که وظيفه تأمين امنيــت حيات را برعهده دارنــد در کنار بخش کشاورزی با هدف تأمين امنيت غذايی قرار گيرند. اين امر منابع طبيعی و مديريت آنها را در اولويت دوم اين وزارتخانه قرار داده اســت. انتقال آب بين حوضهای، تغيير کاربری اراضی با پشــتوانه منابع طبيعی، عدم تخصيص بودجــه کافی برای حفاظــت از جنگلها و مراتع که در آتشســوزیهای اخيــر زاگرس نمود بيشتری يافت، نيروهای غيرتخصصی اداری در بخش منابع طبيعی و مواردی ديگر از اين دست معلول چتر مديريتی يکســان کشــاورزی و منابع طبيعی هستند. امروز از دولت دوازدهم که داعيه محيطزيســتی دارد انتظــار مــیرود در انتخاب وزير جهاد کشــاورزی به منابــع طبيعی توجه کرده و وزيری انتخاب شــود که با وقوف کامل بر مبحث توسعه پايدار، اهميت منابع طبيعی را درک کند. توجه به حفاظت و حمايت از اين منابع در کنار جلوگيری از طرحهای توســعهای که با هزينهکردن منابع طبيعی صورت میگيرند، از نکاتی اســت که وزير آينده بايد به آن اعتقاد داشــته باشد. تعيينتکليــف طرح تنفس جنــگل، توجه به زاگرس و مشــکلات پيچيده و متعدد اين ناحيه رويشــگاهی، جلوگيری از تغيير کاربری منابع طبيعی برای اهداف کشــاورزی، تلاش برای رفع خلأهای قانونی و برنامه مدون برای مديريت يکپارچه و جامع حوضه آبخيز از مهمترين مسائلي است که بايد مورد توجه وزارتخانه قرار گيرند. در کنار وزير جهاد کشاورزی، رئيس سازمان حفاظت محيطزيســت و وزير نيرو نيز بر مديريت اين بخش اثرگذار هســتند. تعامل مناســب بين اين سه بخــش از دولت بــرای مديريت مناســب منابع آبی، جنگلی و مرتعی امری ضروری و لازم اســت که اين امر در مديريت منابع آبی نمود بيشتری میيابد. انتقال آب بينحوضــهای، تبديل ديمزارها بــه اراضی آبی، تخريــب جنگل و مرتع در پروژههای توســعه و خطر تبديل اين منابع در برنامههای کشــاورزی، تهديداتی است که دولت بايد با نگاهی جامع و مبتنی بر توسعه پايدار برای مقابله با آنها برنامهريزی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.