2.6 درصد دانشجويان گرفتار اعتياد هستند

Shargh - - جامعه -

شرق: براساس آخرین آمار مدیرکل تحقیقات و آموزش ســتاد مبارزه با مــواد مخدر، ۲.۶ درصد دانشــجویان کشور گرفتار مصرف مواد مخدر و ۲۲ درصد از کارگران محیطهاي صنعتي معتاد هستند.

حمید صرامي، مدیرکل تحقیقات و آموزش ســتاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اینکه نرخ شــیوع مستمر مصرف مواد مخدر در کشــور ۵.۴ درصد است، گفت: این نرخ در اســتان کرمان بهعنوان یکي از استانهاي درگیر با این پدیده شــوم، ۸.۶۸ درصد است. همچنین نرخ شــیوع مصرف مواد مخدر بیــن دانشآموزان در این اســتان ۲.۶۸ و در محیطهــاي کارگري کرمان 3۵ درصد اســت و ۲.1 درصد دانش آموزان متوسطه دوم به مصرف مواد مخدر مبتلا هستند.

او با بیان اینکه ۲.۶ درصد دانشجویان کشور گرفتار مصرف مواد مخدر هســتند، عنــوان کرد: ۲۲ درصد از کارگران محیطهاي صنعتي معتاد هستند و این آمارها نشــان ميدهد که تمام کانونهاي حیات اجتماعي در تیررس شیوع مصرف مواد مخدر قرار گرفتهاند.

او گفــت: نگرش مثبت به مــواد مخدر در میانگین کشــوري ۲7 درصد و در استان کرمان 39 درصد است که ميتوان چالش جدي در فعالیتهاي پیشگیرانه را ایجــاد کند. او به مؤلفههاي ورود افراد به چرخه مواد مخدر اشــاره و بیان کرد: تفریح، جلب توجه، ناآگاهي از مهارت حل مسئله و کنجکاوي از جمله دلایل ورود افراد به حوزه جرم است.

او اظهار کرد: اختلال در ســاختارهاي اقتصادي از جمله فقر، اختلال در سیستمهاي اجتماعي و در خردهسیستم فرهنگي، پیشساختارها را براي زمینه اعتیاد ایجاد ميکند و در کنار آن در دســترسبودن مــواد، ضعــف خودکنترلــي و پایینبــودن مهارت نهگفتن دامنه آسیبها را افزایش ميدهد. مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه یکي از مشکلات ما نگاههاي سیاسي و امنیتي به مسئله اعتیاد در گذشته بوده است، گفت: موضوع اعتیاد را برخيها سادهســازي ميکنند و در ایــن رابطه باید گفت نگاه تکبعدي ما را با مشــکل مواجه کرده است.

او اعتیاد را مشــکلي جســماني، رواني، اجتماعي، فرهنگي و معنوي دانست و گفت: براي مقابله اثرگذار در ایــن حوزه باید به تمام این موارد در حوزه مقابله و مبارزه دقت کرد.

صرامــي با بیــان اینکه آینده پدیــده مواد مخدر بسیار پیچیده اســت گفت: براساس پیشبینيها در آینــده قطعا با افزایش قاچــاق و با افزایش مصرف مواد و نیز با تغییر الگوي مصرف مواد مخدر روبهرو خواهیم شد.

او کاهش سن مصرف، افزایش ورود زنان به چرخه اعتیاد، کشــت خانگــي مواد مخــدر و افزایش مجدد مصــرف مواد مخدر در بین بهبودیافتــگان را در آینده مواد مخدر پیشبیني کرد و ادامه داد: ۰.۶ درصد زنان کشور در مصرف مستمر مواد مخدر گرفتار شدهاند که معادل 1۵۶ هزار نفر است.

او ادامه داد: پیشــگیري اولیــه از اعتیاد نیز باید در اولویــت قرار گیرد و در کنــار آن به درمان و مقابله نیز توجه لازم صورت گیرد.

او بــر بهرهگیــري وســیعتر از ظرفیتهــاي دیني، توسعه نشاط اجتماعي و واگذاري کار مقابله با اعتیاد و مواد مخدر به مــردم را مورد تأکید قرار داد و افزود: در ســال 19۰۶ میلادي مجمــوع مصرفکنندگان مواد مخــدر در جهان ۲۶ میلیون نفر بوده کــه این آمار در ســال ۲۰1۴ به ۲۴7 میلیون نفر رسیده است و این سیر تحول مصــرف در جامعه جهاني در 1۰7 ســال اخیر معاني بسیار زیادي دارد.

او به افزایش میزان تولید مواد مخدر در افغانستان نیز اشاره و بیان کرد: در سال 137۶ میزان تولید در این کشــور دوهزارو ۸۰۰ تن بوده که با رشد 71درصدي، به چهارهزارو 7۰۰ تن در سال گذشته رسیده است.

او به افزایش مصرف حشیش و گل در کشور که در گذشــته جایگاهي نداشته اشاره و عنوان کرد: باورهاي غلطي که در شــبکههاي ماهوارهاي و مجازي و نیز در بین گروههاي همســال مطرح ميشود، چرخه مصرف این مواد را افزایش داده است.

وي بــه کاهش مصرف شیشــه نیز اشــاره و بیان کرد: ایــن موضوع تحرک همه نخبگان، ســازمانهاي مردمنهاد و استادان را نشان ميدهد و البته به معناي آن نیست که این ماده در کشور مصرف نميشود اما به این معناست که به دلیل افزایش مهارتها توانستهایم مصرف این ماده را کنترل کنیم.

مدیــرکل تحقیقات و آموزش ســتاد مبارزه با مواد مخدر کشور یادآور شــد: ۲۰ درصد از مصرفکنندگان مواد مخــدر داراي مدارک بالاي فوق دیپلم هســتند و وقتــي مصرف مواد در جامعه نخبه ما رســوخ کند آســیب آن براي جامعه بســیار خطرناک است و براي مقابلــه با ایــن موضوع بایــد الگوهاي تشــکلهاي دانشجویي در این عرصه قويتر شود.

او به اقدامات مقابلهاي انجامشــده در ۲۵ ســال اخیر نیز اشاره و عنوان کرد: در این سالها بالغ بر هفت میلیون نفر از افراد را دســتگیر کرده، بالغ بر 9 هزار تن مواد مخدر از سوي نیروي قدرتمند انتظامي، اطلاعات ارتش و بســیج کشف شــده، بالغ بر 37 هزار درگیري مســلحانه انجام، بیش از ۴۵ هزار باند متلاشي شده و هزارو ۸۰۰ کارگاه شیشه ضربه خورده است.

وي بــا بیان اینکه هنوز هــم 91 درصد مردم اولین مشکل اجتماعي را مشکل اعتیاد به مواد مخدر و مواد توهمزا ميدانند، گفت: در حوزه اجتماعي مواد مخدر، ۶۵ درصد همســرآزاريها، 3۰ درصد کودکآزاريها، ۲۵ درصد قتلها، 1۰ درصــد جرائم مالي و ۲۰ درصد جرائم منکراتي را به خود اختصاص داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.