معامله روسيه و آمریکا؟

Shargh - - جامعه -

ایــن عامل بهاضافــه بياعتمادي شــدید بین اوباما و پوتین نیز موجب شــده بود شــاید جز در چند مورد معدود، ازجمله در زمینه خلع ســلاح شــیمیایي ســوریه، همکاري جدي و چنداني بین روسیه و آمریکا در سوریه انجام نشود.

۲. همکاري جدي روســیه بــا آمریکا و تعدیل برخي مواضع که لازمه آن است، ميتواند موجب تحولاتي در روابط مســکو و واشــنگتن با بازیگران منطقهاي شــده و زمینهســاز صفبنــدي مجدد نیروهاي منطقهاي در ارتباط با بحران سوریه شود؛ بــرای مثال این تحول احتمــالا در جهت کمک به اولویت اصلي ترکیه در بحران سوریه یعني مسئله کردها نخواهد بود و واشنگتن را برخلاف نظر ترکیه بیشازپیــش در همکاري با کردها مصمم خواهد کرد. بهعــلاوه نزدیکي آمریکا و روســیه ميتواند سرنوشــت روند آســتانه براي ایجاد چهار منطقه کاهــش تنش را که آمریکا از ابتــدا به آن بدگمان بــود، در ابهام قرار دهد. درصورتيکه روســیه این روند را به ســود همکاري بیشتر با آمریکا رها کند، زمینه بهتري ميتواند براي نزدیکشــدن ترکیه به ایران و ســوریه ایجاد شــود. ضمن اینکه ترکیه با ســوریه و ایران نفع مشــترکي نیز در حوزه مسائل کردي دارد. بهعــلاوه، پیش از این سیاســتهاي پرخاشــگرانه عربســتان در بحران قطر زمینهساز تفاهم دیگري بین ایران و ترکیه شده بود.

3. عامل دیگر شکلگیري شرایطي متفاوت در سوریه شــروعِ پایان داعش در این کشور است. از این نظر شرایط ســوریه با عراق متفاوت است؛ در آســتانه عملیات نظامي براي آزادســازي موصل در ابتدا تفاهماتي سیاســي حاصل شــد و تقریبا همه طرفها، از جمله ترکیــه، کردها و نیروهاي حشدالشعبي )که البته رسما نیز تحت فرماندهي نخســتوزیر عراق هســتند( محوریــت دولت و ارتــش عــراق را در عملیات موصــل پذیرفتند و فقط قرار شــد آمریکا در ارتباط با پوشش هوایي و توپخانه و مشــاوره نظامي خدماتــي ارائه کند. بر عکس آن، در سوریه نشانهاي حاکي از تفاهمي در ارتباط با نحوه آزادســازي مناطق تحت کنترل داعش وجــود نــدارد و اطراف بحــران در حال رقابت در این رابطه هستند.

در چنین شــرایطي، روشن نیســت معضلات دیپلماتیک عام روســیه چگونــه ميتواند بحران ســوریه را تحت تأثیر قرار دهد. مخالفان مســکو معتقدند هدف نهایــي پوتین، حل بحران اوکراین به سود خود و رفع تحریمهاي آمریکا و اروپاست. بــه اعتقاد آنها مســکو به ســوریه و بهویژه آینده سیاســي آن عمدتا بهعنوان ابزاري براي رســیدن بــه اهداف مهمتر خــود مينگــرد. در این میان، سرنوشت مصوبه جدید ســناي آمریکا که تشدید و تثبیت تحریمها علیه روســیه بهدلیل نقش این کشــور در اوکراین را مدنظــر دارد و دیگر تحولات در ایــن زمینــه، ميتواند نقش درخــور توجهي در سیاســتهاي روسیه در ســوریه داشته باشد. ازآنجاکه کنگره آمریکا، نخبگان سیاست خارجي آمریــکا و رســانههاي آمریکا همــواره خصومت نمایاني را نســبت به پوتین به نمایش ميگذارند، مشــخص نیست ترامپ چگونه ميتواند با مسکو درباره ســوریه همکاري کارســازي داشته باشد و پوتیــن چگونه ميتواند با وجــود خصومت مورد اشاره با اطمینان وارد معامله با ترامپ شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.