تمدید مقررات تردد مشمولان ایرانی خارج از کشور

Shargh - - جامعه -

ایسنا: جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجــا از موافقت مقــام معظم رهبــری با تمدید مقررات تــردد ایرانیــان مقیم خارج از کشــور تا پایان ســال 1۴۰۰ با یک اســتثنا برای مشــمولان دارای هشت ســال غیبت خبر داد. سردار ابراهیم کریمــی دراینباره گفت: مهلت اجــرای مقررات تــردد مشــمولان ایرانی مقیم خارج از کشــور به پایان رســیده بود و قرار بر این شده بود که تا زمان تصویب مقررات جدید، طبــق همان قانون قبلی تردد مشمولان ایرانی مقیم خارج به کشور انجام شــود. وی با بیان اینکه مقررات جدید تصویب و مورد موافقت مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، اظهار کرد: این مقــررات تغییر چندانی با مقررات قبلی نداشــته و برایناســاس مشــمولان دارای تابعیت ایرانی که حداقل ســه ســال در خارج از کشور اقامت داشــتهاند، میتوانند حداکثر دو بار در ســال و مجموعا سه ماه به کشور آمده و بدون هیچ مشــکلی تردد کنند. جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیــان اینکه این مقررات تا پایان ســال 1۴۰۰ اجرائی اســت، ادامه داد: البته این قانون یک اســتثنا هم دارد و آن این است که مشمولانی که مقیم خارج از کشور بوده و حداقل هشت ســال یا بیشــتر از آن، از غیبتشان گذشته تنهــا تا پایــان امســال میتوانند از ایــن مقررات اســتفاده کرده و پس از آن اجازه ورود به کشــور را ندارنــد، مگر اینکه نســبت به تعییــن تکلیف وضعیت ســربازی خود اقدام کــرده و میتوانند مبلغ جریمه ریالی ســربازی را پرداخت کرده یا به سربازی اعزام شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.