آغاز ثبتنام برای نوسازی تاکسیهای سال ۸۶

Shargh - - جامعه -

مهر: عضو هیئترئیســه شورای شــهر تهران از آغاز ثبتنام برای نوسازی تاکسیهای سال ۸۶ خبر داد. ابوالفضل قناعتی ادامه داد: بهتازگی ســازمان تاکســیرانی به مالکان تاکســی مــدل ۸۶، اعم از سواری و ون، اعلام کرده است سایت نوسازی برای این مدل تاکســی باز شده و میتوانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، برای نوسازی تاکسیهایشان ثبتنام کنند. قناعتی اضافه کرد: ۴۸ ســاعت بعد از ثبتنام، با مراجعه به شــرکت خصوصی تحت پوشــش میتوانند نامه معرفی به بانک را دریافت کرده و اقدام به تشکیل پرونده بانکی کنند. به گفته قناعتی در دفاتر پیشخوان ثبتنام پژو ۴۰۵ و سمند

Ef7 انجام میشود. در صورت تمایل برای دریافت آریو نیاز به دفاتر پیشخوان نیست و رانندگان تاکسی میتوانند با مراجعه به شرکت تحت پوشش اقدام کنند. قناعتی با اشــاره به اینکه شــرایط نوســازی تاکســیها درحالحاضر مانند ســال گذشــته و به صورت پرداخــت ۲۰ میلیــون وام و پنج میلیون و ۵۰۰ هزار اسقاط خودرو فرسوده و پرداخت الباقی از ســوی تاکسیران اســت، گفت: با توجه به اینکه این طرح سراسری است و ظرفیت ثبتنام محدود، پیشنهاد میشود تاکسیرانان حداقل ثبتنام اولیه را در دفاتر پیشخوان انجام دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.