توفان در سيستان ۶۶ نفر را راهي بيمارستان کرد

Shargh - - جامعه -

ایرنا: رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل گفت: ۶۶ نفر از روز دوشنبه تاکنون به دلیل بیماریهای تنفسی و قلبی ناشی از توفــان گردوخــاک در مراکــز درمانــی منطقه سیســتان بستری شــدهاند. دکتر علیاکبر نصیری اظهار کرد: هرســاله با آغاز بادهــای 1۲۰روزه در سیستان، بســیاری از مردم با مشــکلات مختلف تنفسی، قلبی، چشــمی و حوادث رانندگی ناشی از وزش توفــان گردوخــاک، به مراکــز درمانی و بیمارســتانهای منطقــه مراجعــه میکنند. وی افزود: از دو روز گذشــته تاکنون 3۰۲ نفر از مردم شمال استان به دلیل مشکلات ناشی از گردوغبار حاکم بر منطقه، به مراکز درمانی مراجعه کردهاند که ۲3۶ نفر از آنان به صورت سرپایی مداوا و ۶۶ نفر دیگر بستری شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.