علیزاده ابتدای هفته از بیمارستان مرخص میشود تکذیب اخبار ناگوار درباره کيميا

Shargh - - ورزش -

شــرق: ماجرای بیماری کیمیــا علیزاده بعد از گذشــت یک هفته، همچنــان یکــی از موضوعات مهم رســانههای ورزشــی اســت؛ اینکه علت بستریشــدن ناگهانی دختر تاریخســاز ورزش ایران در بیمارستان چیست.

تنها ســه روز بعد از بازگشــت کیمیــا از مســابقات تکواندوی قهرمانی جهان 20۱۷ کرهجنوبی بود که گفته شــد این تکواندوکار، به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شده است.

تکواندوکاری که با کســب عنوان نایبقهرمانــی جهان، افتخار دیگری را در کارنامه ورزش بانوان کشور ثبت کرد.

درحالیکه فدراســیون تکواندو رســما هیچ اطلاعیهای درباره بستریشــدن علیزاده در بیمارستان نداد، شــایعات زیادی مبنی بر مریضی او در رسانهها و شبکههای مجازی منتشر شد.

در ابتدا، خیلیها گفتند او به دلیل داشتن مصدومیتهای کهنه از ناحیه دســت و پا بعد از مسابقات جهانی، راهی بیمارستان شده اســت. همین اتفاق کافی بود تا بار دیگر فدراســیون تکواندو که از ســال گذشــته در تمام رویدادهای مهم جهانی و المپیک با ناکامی مواجه شده، با انتقاد تند اهالی این رشته و کارشناسان مواجه شود؛ اینکــه چرا کیمیا را با وجود داشــتن آســیبدیدگیهای متعدد، به کرهجنوبی اعزام کردند و به خاطر کســب یک مدال از ســلامتی او گذشتند.

اما بعد از صحبتهای مهرو کمرانی، مربی کیمیا، معلوم شد او نه به خاطر مصدومیتها بلکه به دلیل یک بیماری عفونی و ویروسی در بیمارستان بستری شده است.

همین اظهارنظر کمرانــی کافی بود تا در مقابل سکوت مسئولان فدراسیون تکواندو، بهویژه محمد پولادگر، رئیــس این فدراســیون، شــایعات درباره بیماری این بانوی مدالآور المپیکی هر روز بیشــتر شــده و وضعیت ســلامتی علیزاده خطرناک جلوه داده شــود. بهطوری که حتی در شبکههای مجازی گفته شــد این بیمــاری روی سیســتم عصبی بدن علیزاده تأثیر گذاشته و او فلج شده و حافظه خود را هم از دست داده است!

بااینحال، زهرا ســروی، نایبرئیس فدراســیون تکوانــدو، دو روز پیش، از رونــد بهبودی کیمیا خبر داد و با اشاره به صحبتهای کمرانی، بیماری کیمیا را یک مریضی عفونی اعلام کرد که در کرهجنوبی با آن مواجه شده است.

سروی در شرایطی از مرخصشــدن کیمیا از بیمارستان تا اواخر هفته و اوایل هفته آینده خبر داد که روز گذشته، اظهارنظر جنجالی یک پزشــک با جامجم آنلایــن، ماجرای مریضی ایــن ملیپوش را بغرنج کــرد تا نگرانیهایی درباره آینده ورزشــی این ورزشــکار به وجود بیاید.

امیرعباس ضیایی، پزشــک و جراح عمومی که خود را پزشــک ســابق علیــزاده معرفی کرده، میگوید: «ما ســال گذشــته پرونده مصدومیــت کیمیــا علیزاده را بررســی کردیم. این اتفــاق پیش از اعزام به المپیــک افتاد. در آن زمان گفتیم این دختر نباید در جریان رقابتهای ســنگین قرار بگیــرد. حتی گفتیم او بــرای مدت زمان کوتاهی هم که شــده، باید ورزش قهرمانــی را کنار بگذارد؛ اما فکر میکنید در فدراســیون تکواندو چه کســی به این حرف گوش داد؟ هیچکــس. ایــن دختر به المپیــک رفت و مدال برنــز گرفت. همه افتخار میکردند که مدال برای بانوان به دســت آمده و تاریخسازی شده است. ســؤال من این است که تاریخســازی به چه قیمت؟ با کــدام منطق و با کدام مجــوزی کیمیا علیزاده بــه المپیک رفت تا با ســلامتیاش بازی شــود؟ گفتیم زانوی او مشــکل دارد. حالا او بیمار شده اســت. دقیقا در جریان نیســتم؛ اما میدانم عضلات او دچار مشــکلی شده است که بنا به گفته یکی از همکارانم، پیش از آغاز رقابتهای جهانی نیز علیزاده عوارض ابتدایی آن را مشــاهده کرده بود. این خیلی بد اســت که یک ورزشکار به هر قیمتی باید در معرض ســنگینترین تمرینات و رقابتها قرار بگیرد. کیمیا علیزاده ۱9سال بیشتر ندارد. او باید تکواندو را کنار بگذارد. سلامتی او پیش از ایــن در معرض خطر قرار گرفته اســت. نباید این رویه ادامه پیدا کند .»

این پزشــک در حالی به خداحافظی کیمیــا از دنیای قهرمانی اشــاره میکند که توضیحاتش تنها درباره آســیبدیدگیهای این ورزشــکار است و اصلا اشــارهای به بیماری عفونی و ویروسی که علت اصلی بیماری اوســت، ندارد. موضوعی که جای تأمل دارد. غلامرضا نوروزی، رئیس فدراســیون پزشــکی ورزشــی، بهعنوان متولی اصلی پیگیری درمان ورزشــکاران ملیپوش، در واکنش به ادعای امیرعباس ضیایی به «شــرق» گفــت: «اصلا چنین فردی با این نام در صحنه پزشــکی ورزشی کشــور وجود ندارد. اصلا کدام جراح عمومی اســت که درباره مباحث ارتوپدی اطلاعات داشــته باشد. ظاهرا اینطور که ما شنیدیم، این پزشک در کرج است و کیمیا هم چون ساکن کرج است، قبلا یک بار نزد او ویزیت شده است.»

نوروزی با اطمینان خاطر، از روند بهبودی سلامت کیمیا خبر داد و افــزود: «جای هیچ نگرانیای نیســت. بیماری کیمیا یک بیماری ویروســی عفونی اســت که در حین مسابقات قهرمانی جهــان در کرهجنوبی با آن مواجه شــده کــه علائمش هم از همانجا شــروع میشــود. کیمیا وقتی به ایران برگشته، دچار ضعــف و عدم تعادل میشــود که بنا بر تشــخیص پزشــکان، در بیمارســتان بستری میشــود. با دستور وزیر ورزش، وزیر بهداشت هم در جریان این موضوع قرار گرفتند. کمیســیون پزشــکی بــا جراحان و متخصصان حاذق تشــکیل شــد و روند درمان کیمیا رو به بهبود اســت. این ویروس بهزودی از بدن او بیرون خواهــد آمد. تمام آزمایشهاي او هم نرمال اســت و هیچ مورد غیرطبیعی در آن دیده نمیشــود. به احتمال زیاد شنبه یا یکشنبه هفته آینده از بیمارســتان مرخص خواهد شــد. به سایر آسیبدیدگیهای او هم بعد از بهبودی کامل حال عمومیاش، رسیدگی خواهد شد.»

ظاهرا شــرایط عمومی بانــوی پرافتخار ورزش ایــران که دوشــنبه تولد ۱9ســالگی خــود را روی تخت بیمارســتان جشــن گرفت، رو به بهبود است و خبرهای تکاندهندهای که درباره ســلامتي کیمیا منتشر شده اساس علمی ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.