نگ چنداهیبه دست میگمزیددراوریی فوتباسلودرتایران بارزوپنای؟

Shargh - - ورزش -

سجاد فیروزی: داوران همیشه شرایط سختی داشتهاند؛ چه آن زمان که به غیر از لباس ســیاه مجاز به پوشیدن و انتخاب لباســی بــا رنگ دیگــر نبودنــد و چه تمام زمانهایــی که انواع فحاشــیها و البته تهمتها را به جــان خریدهاید. داوری جزء لاینفک فوتبال چه ســنتی و چه نوع مدرنش اســت. این شغل بسته به پیشرفتی که فوتبال داشــته رشــد کرده و حالا علاوه بر امکانات جانبی از جمله گوشی بیسیم و ...، میتواند دلخوش به تکنولوژی و فناوری ویدئویی هم باشد.

بااینحــال مثل تمام مشــاغلی که درگیر دســتمزد و افزایش دســتمزد بودهاند، این شــغل کــه به نوعی قضاوت هم دارد، مســتثنا نیســت. داوری از مشاغلی است که همیشه صاحبان شغلش از سختی کار و کمیِ دســتمزد نالیدهاند. نقطه اشتراک اینکه نسخه داخلی و خارجی نــدارد و هر داوری در هر نقطه از کره خاکی نســبت به پولی که میگیرد گله دارد؛ حالا یکی بیشتر و یکی کمتر.

700 هزار تومان برای ایرانیها

در لیگ برتر ایران چندســالی میشــود که دستمزد داوران افزایشــی پیدا نکرده؛ ســازوکار داوران ایرانی با فدراســیون و کمیته داوران اســت و آنها هم با توجه به کمبود بودجه دستشان برای پرداخت دستمزدهای آنچنانی باز نبــوده و ظاهرا هم نیســت. در لیگ برتر ایران هر بازی بــرای داور ۷00 هزار تومان عایدی دارد و در بهتریــن حالــت ممکن که البتــه خیلی کم پیش میآیــد، میتواند در یــک فصل 25 بازی ســوت بزند که نهایتا سر ســال برایش رقمی نزدیک به 20 میلیون تومان خواهد داشت. واضح است که این رقم به همه داوران نمیرســد؛ در ایران فعلا فقــط چند داور عالی داریم کــه میتوانند در یــك فصل این همــه بازی را سوت بزنند. از این گذشــته رقم دستمزد داوران خط و داوران چهارم هم به مراتب از این رقم پایینتر اســت؛ به طوری که کمــکداور 400 هزار تومان و داور چهارم ۳00 هزار تومان برای هر بــازی در لیگ برتر میگیرند. «همگی قبول داریم دســتمزد داوران، دستمزد زیادی نیســت. از این بدتر آنکه در طول چند ســال گذشــته هم رشدی نداشته اســت». این بخشی از صحبتهای هدایت ممبینی، داور سابق ایران و البته یکی از اعضای هیئترئیسه کنونی فدراسیون فوتبال است که خودش بیــش از هر فــرد دیگری درگیر داســتان حق و حقوق داوران در ایران اســت. دستمزد داوران ایرانی در طول چند ساله گذشته با داشتن اسپانسر کمی بهتر شده ولی هنوز هم تا رسیدن به سطح ایدهآل فاصله زیادی دارد. در واقع یک داور خوب ایرانی به غیر از ســوتهایی که میتواند خارج از کشــور بزند در بهتریــن حالت با این دستمزد، یک حقوق کارمندی دارد. در مقایسه با زندگی بقیه کارمندها، این رقم نمیتواند ناعادلانه باشــد ولی در مقایسه با خود فوتبال و هزینهای که باشگاهها برای بازیکنان و ریخت و پاششــان میکنند، رقم کمی است. ممبینی با اشاره به این موضوع میگوید: «نبود تناسب بین عایدی بازیکنان با داوران در همه جای دنیا مطرح است و فقط مختص ایران نیست. بااینحال صحبتی که داریم این اســت که جایگاه داوری واقعا جایگاه بسیار ویژهای اســت که واقعا نیاز به رســیدگی بسیار زیادی دارد »

فاصله از زمین تا آسمان

همانطور کــه اختلاف فوتبال باشــگاهی ایران با باشــگاههای طراز اول اروپایــی، اختلافی نجومی اســت، دریافتی داوران ایرانی در مقایسه با همتایان خارجیشان، حداقل در لیگهای معتبر، تقریبا ناچیز است. در اروپا داوران بسیاری از لیگها با قرارگرفتن در فهرســت داوران «حرفــهای» حقوقی حرفهای هم دریافــت میکنند؛ به این معنی کــه رقم ثابتی برای دســتمزد ســالانه آنها در نظر گرفته میشود. آلمــان، ایتالیــا و انگلیس نمونههایــی از لیگهای مذکور هســتند که به طور میانگین در یک سال ۱۷0 هزار یورو دســتمزد به داوران حرفــهای میدهند. اما در اســپانیا شــرایط کمی متفاوت اســت؛ در این لیگ علاوه بــر اینکه داوران حرفــهای میتوانند به داشتن دســتمزد ثابت دلخوش باشند، میتوانند به حق پخش تصویرشــان هم دل ببندند و در مجموع عایدیشــان در یک ســال را تا ‪2 00‬هــزار یورو هم افزایــش دهند. حالا آیا چنین امکانــی در ایران هم وجود دارد؟ یعنی میشود به داوران ایرانی دستمزد ثابت ماهانه یا ســالانه داد؟ هدایــت ممبینی، یکی از اعضای هیئترئیســه فدراســیون فوتبــال با یک «نه»قاطع به این ســؤال پاســخ میدهد. «واقعیت این است در کشورهایی که نام بردید، داوران بهدلیل حرفهایبــودن دســتمزد ثابت دارنــد. فوتبال ایران بعید است که تا دهها ســال دیگر هم بتواند داوران حرفهای داشته باشــد». ممبینی میگوید بسیاری از کشورهای پیشرفتهتر از ایران در عرصه فوتبال هم از حرفهایکردن داورانشان عاجز ماندهاند.

چشم امید به حقوق یکمیلیون و 200 هزار تومانی

ســالی کــه منتهی بــه جام جهانی شــود، ســال فوقالعــادهای از لحــاظ مالــی بــرای داوران خواهد بود؛ در واقع آنها علاوه بر دســتمزدی که در لیگهای داخلیشــان دارند در بازیهای جام جهانی میتوانند دلخوش به دریافت حقوقهای خارقالعادهای باشند. به طور مشخص برای قضاوت در هر بازی جام جهانی دســتمزدی جداگانه به داوران میرسد؛ بهعنوان مثال ســوتزدن یک بــازی در مرحله یکهشــتم نهایی ۳0 هزار یورو و قضاوت در مرحله یکچهارم و نیمهنهایی جام جهانی 45 هزار یورو برای داور دستمزد به همراه دارد! رقمی شــایان توجه که میتوانــد انگیزه داوران ایرانی برای ســوتزدن در جام جهانی را چندبرابر کند. از این موضوع گذشــته ســوتزدن در لیــگ قهرمانان آســیا برای ایرانیها و لیگ قهرمانان اروپا برای داوران اروپایی هــم عایدیهای خوبی به همراه دارد. هر داور اروپایی در لیگ قهرمانان اروپا بسته به مرحلهاش بین دوهزارو 500 تا ســه هزار یــورو درآمد دارد. حالا کمی پایینتــر از این رقم را میتوان برای ســوتزدن در لیگ قهرمانان آســیا در نظر گرفت. اکنون ســؤال اینجاست کــه به غیر از علیرضا فغانی، کدام داور ایرانی میتواند چنین ســوتهایی در تورنمنتهای مهم بزند؟ به طور مشــخص اینکــه تعــداد داوران ایرانی کــه میتوانند فقط از راه داوری زندگیشــان را تأمیــن کنند؛ یا وجود ندارند یا اینکه انگشتشــمار هســتند . «الان چندوقتی اســت که برنامهریزی صورت گرفته تــا حقوق داوران افزایش پیدا کنــد». این را هدایــت ممبینی میگوید و ادامه میدهد: «اختلاف قیمتی که داوران ما با داوران منطقــه دارند، چندان زیاد نیســت. در واقع اگر بتوانیم بــه رقم مدنظرمان بــرای داوران در هر بازی برســیم، میشــود گفت قیمت را با قیمت سوتزدن در منطقه برابــر کردهایم». فدراســیون فوتبال به همــراه کمیته داوران در پی این هســتند که در صورت تأمین بودجه، دســتمزد داوران را تــا رقم خوبی بالا بکشــند؛ چیزی نزدیک به دوبرابر دستمزد فعلی. رقمی که فعلا بر سر آن چانهزنی میشود؛ دســتمزدی که بین یکمیلیونو 200 تا یکمیلیونو 500 هزار تومان است.

وعده حق پخش!

سؤالی که حالا ذهن را درگیر میکند این است که این افزایش تقریبا دوبرابری دستمزد از چه راهی باید تأمین شــود؟ هدایت ممبینی میگویــد : «برنامهریزیهایمان را کردهایم؛ بخشــی از این درآمد از طریق قراردادهای محیطی ورزش حاصل میشــود و بخش دیگرش هم که با رسیدن حق پخش تأمین میشود ». «حق پخش »؛ همــان وعده موعودی اســت کــه ظاهــرا هرگز زمان وقوعش فرانمیرســد. الان نهفقط باشگاههای فوتبال ایران بلکه داوران ایرانی هم چشــمانتظار دریافت حق پخش تلویزیونی هســتند؛ موضوعی که تجربه نشــان داده رســیدن به آن در کوتاهمدت «امری محال » است. ممبینی اما نظر دیگری دارد: «نه؛ اتفاقا امر محالی نیست. ما بــه تازگــی صحبتهای خوبی با مسئولان صداوسیما داشــتهایم و کارهای بســیار خوبــی صــورت گرفتــه که ایــن مشــکل برطرف شــود. بســیار امیدواریم. از همینجا میگویــم کــه بــرای لیــگ هفدهم خبرهــای خوبی در راه است .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.