پروژه داربی اروپایی شکست خورد

Shargh - - ورزش -

ملاقــات اروپایــی اســتقلال و پرســپولیس لغو شــد. چند روز پیش، اعلام شــد دو تیم اســتقلال و پرســپولیس یــک دیدار دوســتانه در آلمــان برگزار خواهند کــرد. ترتیبدهنده این بازی که حامی مالی مشــترک دو تیم بود، قرار بود داربی 85 یکشنبه 25 تیر را در شــهر بیلهفیلد آلمان برگــزار کند. از همان روز اول تردیدهای زیادی درباره عملیشدن این بازی وجود داشــت. ســرانجام صبح روز گذشته تکلیف این بازی دوســتانه مشــخص شــد و خبر لغو آن به خبرگزاریها مخابره شــد. گفته شده پلیس آلمان با برگزاری این دیدار موافقت نکرده است. گویا مسائل روزهای گذشته هامبورگ، موجب شده پلیس آلمان بنا بردلایل امنیتی، مخالف انجام این بازی دوســتانه باشــد. از همان ابتدا، پلیس فدرال آلمان با برگزاری بازی موافق نبود و مسئولان برگزاری بازی، شهرهای مختلفــی را نامــزد میزبانــی داربی کردنــد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، هم دیروز در گفتوگو با تســنیم درباره لغو این بازی گفت : «اصلا با ما در این خصوص از ســوی هیچکــدام از عوامل برگزاری مســابقه هماهنگی نشده بود. ما مشکلی با برگزاری آن مسابقه در آلمان نداشتیم و اگر هم کشور آلمان موافقتی با برگزاری دیدار در آن کشور نداشته، بهخاطر اجلاس گروه 20 بوده است». اگر این داربی برگزار میشــد، اولین ملاقات استقلال و پرسپولیس خارج از مرزهای ایران بود. اسپانسر این بازی امیدوار بود با برگــزاری این دیدار، اروپاییهــای طرفدار دو تیم به ورزشــگاه بیایند و از نظر اقتصادی دو باشگاه ســود ببرند. هزاران طرفدار اســتقلال و پرسپولیس ساکن اروپا هســتند و در این ســالها فرصت دیدن داربی را از نزدیک نداشتهاند و بازی یکشنبه فرصت خوبی برایشان بود. درحالحاضر، استقلال در اردوی ارمنســتان به ســر میبــرد و پرسپولیســیها نیز در اوکرایــن تمرین میکنند. با لغو این بازی دوســتانه، دو تیم تــا چند روز دیگر به تهــران برمیگردند. این در حالی است که برای اعضای دو تیم، ویزای آلمان هم گرفته شده بود. پس از لغو این بازی، این شایعه منتشر شــد که شاید اسپانسر دو تیم ترتیب یک بازی دوســتانه در ورزشگاه آزادی را بدهد؛ اما بعید است این پروژه عملی شود. احتمال اینکه مربیان و مدیران باشگاه راضی شــوند در تهران بازی کنند، بسیار کم است. استقلال و پرسپولیس در 84 بازی قبلی خود، فقــط دو بار در خارج از تهران بازی کرده بودند؛ یک بار در بندرعباس و یک بار هم در تبریز.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.